Únor v naší mateřské škole

ÚNOR V NAŠÍ MŠ

10.února v pátek v MŠ od 9.00 KARNEVAL

– připravte, prosím, dětem masku J

17.února v pátek – 7.plavání

24.února v pátek – 8.plavání

TŘÍDNÍ SCHŮZKY

VE ČTVRTEK

8.9.2022 V 16.00 hod.

SE USKUTEČNÍ INFORMATIVNÍ
SCHŮZKA VŠECH RODIČŮ.
(BUDE-LI TO MOŽNÉ,
SEJDEME SE NA ZAHRADĚ.)

VÍTEJTE V NOVÉM ŠKOLNÍM ROCE


1.9. se moc těšíme na všechny děti.

Děti , které již navštěvovaly naši MŠ, jsou automaticky přihlášeny ke stravování od 1.9.2022.

Nové děti je zapotřebí si přihlásit v jídelně MŠ buď přes webové stránky

skolni-jidelna-verovany.webnode.cz   – v sekci KONTAKT,

 nebo na t.č. 585964035 v PO-ČT od 6.00 do 12.00hod.

Zvláštní zápis pro ukrajinské děti

Zvláštní zápis pro ukrajinské děti

Особливості зарахування українських учнів

Zvláštní zápis – týká se výlučně ukrajinských dětí

Спеціальна реєстрація – стосується виключно українських дітей.

Mateřská škola:

– zvláštní zápis k předškolnímu vzdělávání

– dne 12. 7. 2022 v době od 9.00 do 10.00 hod v budově mateřské školy

Pokud nemáte možnost vytisknout si tyto formuláře, můžete je vyplnit na místě zápisu 12.7. 2022.

Дитячий садок:

– спеціальне зарахування до дошкільного навчального закладу

– 12. 7. 2022 з 9.00 до 10.00 в будівлі дитячого садка

Žádost o přijetí / Заявка на отримання (CZ/UA)

Якщо у вас немає можливості роздрукувати ці форми, ви можете заповнити їх у місці реєстрації 12. 7. 2022.

Veškeré formuláře vypisujte latinkou. / Записуйте всі форми латиницею.

K překladu textů byl použit překladač https://lindat.cz/translation a https://www.translator.eu/cesko/ukrajinsky/prekladac/

VÝSLEDEK ZÁPISU DO NAŠÍ MŠ

Výsledky zápisu pro školní rok 2022/2023

Děti přijaté od 1.9.2022  registrační číslo:

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11.

Osobní vyzvednutí písemného Rozhodnutí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání si vyzvednete v úterý 7.června /změna termínu!!/na Informační schůzce pro rodiče nově přijatých dětí od 9.30 na zahradě MŠ nebo si domluvte termín na telefonním čísle do MŠ: 585 964 355

1.6.2022                                                                        Iveta Konečná, ředitelka MŠ

CO NÁS ČEKÁ V ČERVNU 2022

CO NÁS ČEKÁ V ČERVNU 2022 V NAŠÍ MŠ

1.června / středa / – CESTA ZA POKLADEM

– Vycházka do přírody s plněním úkolů a hledáním pokladu

– Odcházíme v 9.00 z MŠ

ODPOLEDNE v 15.40 Tancování s vystoupením pro rodiče

14.června / úterý / – ŠKOLNÍ VÝLET – odjezd v 7.45 hodin

1.zastávka v Zahradní železnici ve Střížově – 50Kč za dítě

2.zastávka Hanácké muzeum v přírodě Příkazy – 60Kč za dítě.

Svačinu bereme s sebou, dejte dětem, prosím, do batůžku pití v PET lahvi.

Návrat ve 12.00 hodin, pak oběd.

Vybíráme zálohu 110,-Kč + za doprava později dle fa.

15.června / středa / –  SKÁKACÍ HRAD  v MŠ

                                    – vybíráme 60 Kč

23.června /čtvrtek/!! změna termínu!!  – LOUČENÍ S PŘEDŠKOLÁKY NA ZAHRADĚ MŠ

                                     – začínáme v 16.00 hodin

                                     – můžete přichystat dětem drobné občerstvení a

                                       vzít si věci na opékání , uděláme ohýnek J

Zápis do MŠ Věrovany na školní rok 2022/23

Podávání přihlášek v termínu  od 3. a 4. května 2022 vždy od 10.00 – 11.30 v budově mateřské školy.

Podání příhlášky lze domluvit i na jiný termín .na telefonu 858 964 355.

Dostavte se s občanským průkazem, rodným listem dítěte, vyplněnou žádostí a evidenčním listem osobně i s dítětem.

Tiskopisy do mateřské školy Věrovany můžete stáhnout z webu MŠ, popř.si lze od 6. – 8.dubna 2021 od 10 do 11 hodin vyzvednout v MŠ.

Při podání žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání uvede zákonný zástupce dle správního řádu náležitosti stanovené v § 34b odst. 2 školského zákona, kterými jsou:

 • jméno a příjmení žadatele (dítěte),
 • datum narození,
 • místo trvalého pobytu, popřípadě jinou adresu pro doručování (podle § 19 odst. 3 správního řádu),
 • označení správního orgánu, jemuž je žádost určena (konkrétní mateřská škola),
 • podpis osoby, která žádost podává (v tomto případě podpis zákonného zástupce, který dítě při podání žádosti zastupuje). S ohledem na zastoupení dítěte jeho zákonným zástupcem či jinou osobou k tomu oprávněnou je zároveň podstatné zjišťovat:
 • jméno a příjmení tohoto zástupce,
 • místo trvalého pobytu tohoto zástupce, popřípadě jinou adresu pro doručování. Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, je zároveň podstatné, aby doložila své oprávnění dítě zastupovat.

Doložení řádného očkování dítěte je Podmínkou přijetí dítěte do MŠ podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví je splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Tuto povinnost zákonný zástupce dokládá potvrzením praktického dětského lékaře.

 Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání.

Povinnost plnit předškolního vzdělávání mají děti, které dosáhnou do 31. 8. 2022 pěti let. Zákonný zástupce může místo povinného předškolního vzdělávání v MŠ zvolit individuální vzdělávání. Dítě pak vzdělává doma sám, vzdělávat ho může i jiná osoba, nebo navštěvuje jiné zařízení, než je mateřská škola. Zákonný zástupce musí nicméně i tak přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání. Žádost o individuální vzdělávání dítěte předá řediteli školy zároveň s přihláškou k zápisu nebo nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku.

Podmínky a kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání na školní rok 2022/2023.

 Podmínky.

 1. Do mateřské školy budou přednostně přijímány děti, které mají místo trvalého pobytu Věrovany
 2. Dítě splňuje povinné očkování podle 50 zákona 258/2000 Sb. O ochraně veřejného zdraví v platném znění.

 Kritéria.

 1. Děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky a děti s odkladem školní docházky podle 34 odstavec 4 Školského zákona, trvalé bydliště Věrovany
 2. Budou přijímány děti k  od nejstaršího po nejmladšího, trvalé bydliště Věrovany
 3. Sourozenci již přijatých dětí podle potřebného dosaženého věku.

Doplňující kritéria.

Mateřské školy se organizují pro děti zpravidla od tří do šesti let, nejdříve však od dvou let. Děti mladší tří let však nemají na přijetí právní nárok.

K zápisu se může zákonný zástupce dostavit i s dítětem mladším tří let, které je schopné účastnit se předškolního vzdělávání v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání (RVP PV). Toto je na individuálním posouzení ředitelky mateřské školy a vytvoření odpovídajících podmínek pro vzdělávání dětí mladších tří let.  

Ředitelka školy má právo při přijímání dětí přihlédnout k důvodům hodným zvláštního zřetele (zvlášť závažná sociální situace nebo sociální potřebnost dítěte jako je např. dítě, kterému v důsledku nepříznivé soc. situace hrozí sociální vyloučení, osiřelé dítě apod.).

O přijetí uchazeče k předškolnímu vzdělávání rozhoduje ředitelka školy ve správním řízení, a to do 30-ti dnů.

Rozhodnutí o přijetí uchazeče bude oznámeno zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem na webových stránkách školy a na přístupném místě ve škole / vchodové dveře /.
Seznam bude zveřejněn nejméně po dobu 15-ti dnů. Tímto se považují rozhodnutí za oznámená.
Rozhodnutí o nepřijetí uchazeče bude zákonnému zástupci zasláno poštovní zásilkou do vlastních rukou.

Rozhodnutín o přijetí či nepřijetí dítěte do MŠ Věrovany si poté vyzvednete osobně na Informační schůzce dne 6.června 2022 na zahradě MŠ.

5.4.2022                                                                     Konečná Iveta, ředitelka MŠ

Tyto tiskopisy musí mít každá podaná žádost o předškolní vzdělávání:

Přihlášku dítěte do MŠ

Evidenční list pro dítě v MŠ

Vše najdete na: www.msverovany.cz /Tiskopisy/

 K nahlédnutí:

+ OP zákonného zástupce

+ rodný list dítěte

Zápis do MŠ Věrovany

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY VĚROVANY PRO  ŠKOLNÍ ROK 2022/23 S NÁSTUPEM 1.9.2022 JE PLÁNOVÁN NA ZAČÁTEK KVĚTNA, přesný termín a organizace bude zveřejněna  začátkem dubna.

CO NÁS ČEKÁ V BŘEZNU 2022

9.3. ve středu – TANCOVÁNÍ pro rodiče 15:40

10.3. ve čtvrtek – 8. PLAVÁNÍ – odjezd v 7:55!!

15.3. v úterý – VÝLET Zlatá farma (bude se vybírat 50,- na dítě) – odjezd 8:45!!

17.3. ve čtvrtek –  PLAVÁNÍ NENÍ – Jarní prázdniny Přerov

22.3.v úterý půjdou jen předškoláci na krátkou návštěvu do 1.třídy ZŠ Věrovany – dopoledne

24.3. ve čtvrtek – 9. PLAVÁNÍ – odjezd v 7:55!!

31.3. ve čtvrtek – POSLEDNÍ PLAVÁNÍ – odjezd v 7:55!!

KARNEVAL VE ŠKOLCE

Ve středu 2.března proběhne v dopoledních hodinách v naší MŠ karneval.

Připravte, prosím, pro děti masku. Děti mohou přijít do třídy rovnou v masce nebo jim ji přichystejte do skříňky v šatně.

Děkujeme 🙂