Archiv z » Březen, 2015 «

ZÁPIS DO NAŠÍ MŠ

Zápis dětí na školní rok 2015/2016
Zápis dětí do naší mateřské školy pro školní rok 2015/2016 proběhne
Ve čtvrtek dne 9. dubna 2015:
dopoledne od 8.30 do 11.30 hodin
odpoledne od 15 do 16 hodin
K zápisu s sebou vezměte:
Řádně vyplněnou Přihlášku dítěte k zápisu do MŠ, Evidenční list potvrzený dětským lékařem a podepsaný zákonnými zástupci – najdete na našem webu: www.msverovany.cz v sekci Tiskopisy, popř je možné je vyzvednout od 24.3.2015 do 8.30 hodin v dolní třídě u Koťátek.
• Občanský průkaz zákonného zástupce – žadatele o přijetí dítěte
• Rodný list dítěte (originál k nahlédnutí a kontrole údajů)

U zápisu bude každému dítěti přiděleno registrační číslo, které bude použito místo jména při vyvěšení rozhodnutí o přijetí dítěte, a to nejpozději do 30 dnů od podání žádosti. Seznam s uvedením registračního čísla dítěte bude vyvěšen v budově mateřské školy.

U zápisu nerozhoduje pořadí zapsaných dětí, ale kritéria ředitelky MŠ umístěných na nástěnce a webu MŠ.

Podmínky a kritéria přijímání dětí
k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole VĚROVANY

Ředitelka mateřské školy se při přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání řídí §34 odst. 3 a odst. 4 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání ( školský zákon ), v platném znění a §165 odst. 2 písm., zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.
Děti jsou přijímány na základě písemné žádosti zákonného zástupce dítěte – do výše kapacity školy. Výsledky přijímacího řízení budou vyvěšeny na na nástěnce v MŠ  a na webu. Rodiče budou o výsledku správního řízení vyrozuměni listinou – rozhodnutím, které si zákonný zástupce osobně vyzvedne v řádném přijímacím termínu.
Přednostně jsou uspokojovány žádosti v pořadí podle těchto podmínek a kritérií:

1. KRITERIA PŘIJETÍ

Děti budou přijímány v následujícím pořadí:
(1) Přednostně předškolní děti s místem trvalého pobytu ve Věrovanech v posledním roce před zahájením povinné školní docházky ( § 34 odst. 4 zákona 561/2004 Sb.)

(2) Děti s trvalým pobytem v obci Věrovany (dle věku – 5, 4, 3 do naplnění kapacity školy)

(3) Děti z ostatních obcí a měst dříve narozené ( od nejstarších po nejmladší do naplnění kapacity školy)

2. Závěrečná ustanovení

Tyto kritéria nabývají účinnosti dne 19.března 2015

Konečná Iveta, ředitelka MŠ Věrovany

BŘEZEN 2015 v naší MŠ

 

4.3. STŘEDA – ANGLIČTINA – 2 SKUPINY

 

5.3. ČTVRTEK –  V 9.00 v MŠ loutková pohádka od DDDPřerov

„Červená sukýnka – ČERVENÁ KARKULKA“

Vybíráme 40,- Kč

 

11.3. STŘEDA –  ANGLIČTINA – 2 SKUPINY

 

18.3. . STŘEDA – ANGLIČTINA – 2 SKUPINY

 

24.3.ÚTERÝ – Medvídci půjdou na 8.30 do věrovanské knihovny   -termín posunut až na 7.dubna!!

Koťátka půjdou na 9.00 do věrovanské knihovny

 

25.3. STŘEDA – ANGLIČTINA – 2 SKUPINY