Archiv z » Červen, 2015 «

ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Mateřská škola Věrovany,okres Olomouc,příspěvková organizace

 ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Vnitřní směrnice pro stanovení úplaty za předškolní vzdělávání dítěte

Č.j.:          MŠV 18     /2015                 A.1.                 A10
Vypracoval:

Konečná Iveta, ředitelka školy

Schválil:

Konečná Iveta,  ředitelka školy

Spisový znak A.1.
Skartační znak A10
Pedagogická rada projednala dne: 29.6.2015
Směrnice nabývá účinnosti ode dne: 1.9.2015
Změny ve směrnici jsou prováděny formou číslovaných písemných dodatků, které tvoří součást tohoto předpisu.

 

Obecná ustanovení

Na základě ustanovení zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, vydávám jako statutární orgán školy tuto směrnici. Směrnice je součástí organizačního řádu školy.

Mateřská škola, jako právnická osoba zřízená obcí se ve věcech úplaty za předškolní vzdělávání řídí zejména zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiné vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a prováděcím předpisem ke školskému zákonu -vyhláškou č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, v platném znění.

 

1. Přihlašování a odhlašování k předškolnímu vzdělávání

–                     Přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání je prováděno na základě písemné       žádosti zákonného zástupce dítěte.

–                     O přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání rozhoduje ředitelka školy.

–                     Při zápisu k předškolnímu vzdělávání, případně v den první schůzky v srpnu jsou jeho zákonní zástupci prokazatelně seznámeni se Školním řádem mateřské školy a s touto směrnicí.

 

2. Stanovení a splatnost úplaty za předškolní vzdělávání

 Stanovení výše úplaty za předškolní vzdělávání

–         Výši úplaty za předškolní vzdělávání v mateřské škole stanovuje ředitelka mateřské školy na období školního roku a zveřejňuje ji na přístupném místě ve škole nejpozději do 30. června předcházejícího školního roku. Úplata za předškolní vzdělávání je úplatou měsíční.

 

 

 3. Základní částka úplaty

Měsíční výše úplaty nepřesahuje 50 % skutečných průměrných měsíčních neinvestičních nákladů právnické osoby vykonávající činnost mateřské školy, které připadají na předškolní vzdělávání dítěte v mateřské škole v uplynulém kalendářním roce. Do nákladů se nezapočítají platy, náhrady platů, nebo mzdy a náhrady mezd, odměny za pracovní pohotovost, odměny za práci vykonávanou na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr a odstupné, úhrada pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a úhrada pojistného na všeobecné zdravotní pojištění, příděly do fondu kulturních a sociálních potřeb a ostatní platby vyplývající z pracovněprávních vztahů, nezbytné zvýšení nákladů spojených s výukou dětí zdravotně postižených, náklady na učební pomůcky, na další vzdělávání pedagogických pracovníků a na činnosti, které přímo souvisejí s rozvojem škol a kvalitou vzdělávání, na jejichž úhradu byly použity finanční prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu.

 

Základní částka úplaty za předškolní vzdělávání dítěte v MŠ Věrovany činí 250,- Kč na příslušný kalendářní měsíc pro školní rok 2015/2016.

 

–         Úplata za předškolní vzdělávání se stanovuje na období školního roku.

–         V případě přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v průběhu školního roku oznámí ředitelka školy stanovenou výši úplaty zákonnému zástupci při přijetí dítěte do MŠ

 

5. Splatnost úplaty za předškolní vzdělávání

–         Úplatu za předškolní vzdělávání je možné provádět pouze bezhotovostním převodem na účet MŠ za kalendářní měsíc vždy v tomto daném měsíci, splatnost nejpozději do 20.daného měsíce / platba bude předepsána  společně se stravným/

–         Platby inkasem se budou provádět také společně se stravným

–         Číslo účtu: 181212087/0300. Variabilní symbol má každé dítě svůj.

–         Nebude-li částka v příslušném měsíci na účtě MŠ,dohodne ředitelka se zákonným zástupcem jinou možnost platby.

–         V měsících lednu a září budou případné přeplatky vráceny bezhotovostním převodem na účet poplatníka

 

 

6. Snížení  úplaty

Pro kalendářní měsíc, v němž bude omezen nebo přerušen provoz mateřské školy podle § 3 po dobu delší než 5 vyučovací dnů, stanovuje ředitelka základní školy a mateřské školy  výši úplaty, která nepřesáhne poměrnou část stanovené výše úplaty  odpovídající rozsahu omezení nebo přerušení provozu mateřské školy. Takto stanovenou výši úplaty zveřejní ředitelka  na přístupném místě v mateřské  škole, a to nejpozději  2 měsíce před přerušením nebo omezením provozu mateřské školy, v ostatních případech neprodleně po rozhodnutí ředitelky o přerušení nebo omezení provozu.

 

7. Osvobození od úplaty

Nárok na osvobození od úplaty prokáže zákonný zástupce dítěte ředitelce mateřské školy předložením originálu písemného oznámení nebo rozhodnutí příslušného úřadu státní podpory o přiznání sociálního příplatku nebo přiznání dávky pěstounské péče. Zároveň předloží i písemnou žádost.

Osvobozen od úplaty je

a) zákonný zástupce dítěte, který pobírá opakující se dávku v hmotné nouzi

b) zákonný zástupce nezaopatřeného dítěte, pokud tomuto dítěti náleží zvýšení příspěvku na péči

c) rodič, kterému náleží zvýšení příspěvku na péči z důvodu péče o nezaopatřené dítě

d) fyzická osoba, která o dítě osobně pečuje a z důvodu péče o toto dítě pobírá dávky pěstounské péče – pokud tuto skutečnost prokáže ředitelce.

 

Vzdělávání v posledním ročníku mateřské školy se poskytuje dětem se zdravotním postižením vždy bezúplatně a to bez časového omezení § 16 odst. 2 školského zákona.

 

Ředitelka rozhoduje o snížení nebo o osvobození od úplaty za předškolní vzdělávání na základě předložené písemné žádosti zákonných zástupců dítěte. Osvobození  nebo snížení úplaty je platné od 1. dne kalendářního měsíce, ve kterém zákonný zástupce prokáže nárok na osvobození nebo snížení úplaty a zároveň podá písemnou žádost. Údaj o osvobození nebo snížení úplaty je veden v dokumentaci dítěte v mateřské škole.

 

Změní-li se během doby, pro kterou bylo rozhodnutí vydáno, skutečnosti rozhodné pro jeho vydání, je plátce povinen tyto změny nejdéle od 8 dnů od jejich vzniku oznámit vedoucí učitelce mateřské školy.

 

 

8. Přehled výše úplaty a příklady stanovení výše úplaty

Od 1.9.2015 stanovuji úplatu

–                     celodenní docházka                                                                         250,- Kč

–                     úplata při omezení, přerušení provozu (měsíce červenec a srpen) delším než 5 vyučovacích dní v měsíci bude stanovena k 1. 5. daného roku, v ostatních případech ihned

–                     vzdělávání v posledním ročníku se poskytuje bezúplatně nejvýše 12 měsíců

týká se dětí, které v příslušném školním roce dovrší 6 let věku ( viz § 1a,odst.2    vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání ve znění 43/2006 Sb.)

–                     vzdělávání v posledním ročníku delší než 12 měsíců(děti s OŠD)     250,-Kč

–                     Nezúčastní-li se dítě předškolního vzdělávání (např. z důvodu dlouhodobé nemoci ap. a je omluveno) ani jeden den v měsíci                                                                                                                                                                                   130,-Kč

9. Závěrečná ustanovení

–                     Za kontrolu provádění ustanovení této směrnice odpovídá ředitelka školy.

–                     O kontrolách provádí písemné záznamy

–                     Směrnice nabývá účinnosti dnem 1.9.2015

 

Věrovany, 29.6.2015                                                                                       Konečná Iveta, ředitelka MŠ