Archiv z » Březen, 2016 «

Zápis do MŠ Věrovany

ZÁPIS DO NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY
se koná dne 12. 4. 2016 v době : 9:30 – 11:00 hod
a 15:00 – 16:00 hod
ve třídě u MOTÝLKŮ

U zápisu bude každému dítěti přiděleno registrační číslo, které bude použito místo jména při vyvěšení rozhodnutí o přijetí dítěte, a to nejpozději do 30 dnů od podání žádosti.
Seznam s uvedením registračního čísla dítěte bude vyvěšen ve VÝVĚSCE u mateřské školy .
S sebou vezměte:
– rodný list dítěte (originál k nahlédnutí a kontrole údajů)

– občanský průkaz zákonného zástupce – a zároveň žadatele o přijetí dítěte (originál k nahlédnutí a kontrole údajů)

– vyplněnou žádost o přijetí a písemné potvrzení o řádném očkování dítěte / evidenční list dítěte/

(dle par. 46 a 50 odst. 1 zákona č. 258/2000Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů:“Zařízení poskytující péči o dítě do 3 let věku v denním režimu nebo předškolní zařízení nebo poskytovatel služby péče o dítě v dětské skupině mohou přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.“)

Žádost o přijetí a formulář pro lékařské potvrzení, že je Vaše dítě řádně očkováno, si před zápisem stáhněte, příp. vyzvedněte přímo v MŠ (kdykoliv v době provozu 6.30-16.00hodin). Využijte, prosím, této možnosti vyplnit si žádost dopředu, urychlíme tak vlastní zápis, při němž se často tvoří ne zrovna příjemné časové prodlevy.

U zápisu nerozhoduje pořadí zapsaných dětí, nýbrž kritéria ředitelky MŠ.

 

Kritéria přijetí do MŠ Věrovany

K předškolnímu vzdělávání se přednostně přijímají děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky (§ 34 odst. 4 školského zákona).

 

Kritéria:

1) Děti s bydlištěm ve Věrovanech

2) Sourozenci dětí, kteří MŠ již navštěvují

3) Děti jsou přijímány dle věku od nejstaršího k nejmladšímu –    zjišťováno ke dni 31. 8. 2016

Konečná Iveta, ředitelka MŠ Věrovany