Archiv z » Září, 2017 «

Evropské strukturální a investiční fondy

Personální podpora a profesní rozvoj pedagogů v MŠ Věrovany

 

Operační program

Výzkum, vývoj a vzdělávání

Prioritní osa

2.3 – Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání

Specifický cíl

02.3.68.1 – Zvýšení kvality předškolního vzdělávání včetně usnadnění přechodu dětí na ZŠ

Registrační číslo projektu

CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0001615

Výzva

02_16_022 – Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – šablony pro MŠ a ZŠ pro méně rozvinutý region v prioritní ose 3

Aktivity projektu

I/1.5 – Chůva – personální podpora MŠ

I/2.3b – Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ – DVPP v rozsahu 16 hodin (Matematická pregramotnost)

I/2.6 – Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv (pro MŠ)

Financování projektu

Zdroj financování projektu výše podílu v Kč
Celkové výdaje projektu 321 809,00
Dotace EU 273 537,65
Podíl poskytnuté dotace EU 85 %
Státní rozpočet 48 271,35
Podíl poskytnuté dotace SR 15 %

Doba realizace

09/2016 – 08/2018

POVINNÉ PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

 

Povinné předškolní vzdělávání pro děti od 5 let od 1.9.2017

1) Předškolní vzdělávání od školního roku 2017/2018

Od počátku  školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte, je předškolní vzdělávání povinné.

Ve školním roce 2017/2018 je toto vzdělávání povinné pro děti narozené od 1.9.2011 do 31.8.2012 a děti,  u kterých u zápisu do I. ročníků základní školy bylo rozhodnuto o odkladu školní docházky.

 

 

2) Povinnost předškolního vzdělávání 

Zákonný zástupce má povinnost přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání v místě trvalého bydliště pokud zákonný zástupce nezvolí pro své dítě jinou mateřskou školu nebo jiný způsob povinného předškolního vzdělávání. Spádové oblasti jsou vyvěšeny.

Nesplnění povinnosti je přestupkem podle §182a  školského zákona a zákonný zástupce se vystavuje postihu.

 

 

3) Forma povinného předškolního vzdělávání

 • Docházka dítěte bude povinná každý den, kromě školních prázdnin
 • Děti jsou povinny se vzdělávat minimálně 4 hodiny denně
 • Tyto 4 hodiny jsou stanoveny v naší MŠ od 7.30-11.30 hodin
 • Povinnost docházky se nevztahuje na období  školních prázdnin v základních a středních školách, na období jarních prázdnin a dalších prázdnin, vyhlášených MŠMT.
 • Ministerstvo školství vydává každý rok přehled prázdnin a všech termínů, které se týkají organizace školního roku. Tento materiál je dostupný na webových stránkách MŠMT- ČR a v šatnách tříd

 

 

4) Omlouvání neúčasti ze vzdělávání

 • Rodič je povinen písemně omlouvat nepřítomnost svého dítěte i pozdní příchody /pravidla nastavena od 1.9.2017 v aktualizovaném školním řádu MŠ/
 • Ředitelka mateřské školy je oprávněna požadovat doložení důvodů nepřítomnosti dítěte, které je zákonný zástupce povinen doložit nejpozději do 3 dnů ode dne výzvy.
 • V případě, že dítě nebude docházet do MŠ, bude kontaktováno pracoviště OSPOD /Orgán sociálně-právní ochrany dětí/ a s rodiči bude zahájeno správní řízení

 

 

 

5) Jiný způsob plnění předškolního vzdělávání

 1. A) Individuální vzdělávání

Rodič musí přihlásit své dítě v době zápisu do MŠ

Pokud má být dítě individuálně vzděláváno převážnou část školního roku, musí tuto skutečnost rodič oznámit nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku /květen/

Vzdělávání se uskutečňuje bez pravidelné  denní docházky do mateřské školy.

Rodiče s dítětem pracují doma dle doporučení MŠ. Současně písemně oznámí individuálním vzdělávání dítěte

 

Oznámení zákonného zástupce o individuálním vzdělávání dítěte musí obsahovat:

 1. jméno a příjmení,
 2. rodné číslo dítěte,
 3. místo trvalého pobytu,
 4. období, ve kterém má být dítě individuálně vzděláváno,
 5. důvody pro individuální vzdělávání

 

Ředitelka školy doporučí rodičům oblasti, ve kterých má být dítě vzděláváno, tyto oblasti vychází z Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání, jsou to osnovy, podle kterých se děti v mateřské škole vzdělávají.

Dle doporučení MŠ musí rodič své dítě vzdělávat v domácím prostředí a shromažďovat o vzdělávání podklady, které předloží při povinném přezkoušení.

Rodič je povinen se s dítětem zúčastnit přezkoušení v MŠ v daném termínu /listopad, prosinec/

Úkolem mateřské školy je pak sledovat a ověřovat  úroveň osvojování očekávaných výstupů v jednotlivých oblastech rozvoje dítěte, doporučovat rodičům postupy při vzdělávání a  zároveň určovat způsob a termín ověření a to ustanovením ve školním řádu.

 

Individuální vzdělávání může být zrušeno kdykoliv rodičem nebo MŠ /dle výsledku přezkoušení/

Rodič má povinnost zajistit účast dítěte u ověření. Pokud tak neučiní ani v náhradním termínu, ředitelka musí ukončit individuální vzdělávání. Dále už nelze dítě individuálně vzdělávat a je zařazeno k pravidelné docházce do mateřské školy.

V době individuálního vzdělávání je dítě zapsáno v MŠ, ale nemá nárok na účast při akcích či aktivitách školy, ani na stravné.

V průběhu školního roku může být individuální vzdělávání zahájeno nejdříve dnem, kdy je oznámení zákonného zástupce doručeno ředitelce školy.

 

 

B) Vzdělávání v přípravné třídě základní školy

Třída je určena pro děti, u kterých je předpoklad, že zařazení do přípravné třídy vyrovná jejich vývoj a kterým byl povolen odklad  povinné školní docházky.

O odkladu povinné školní docházky rozhoduje ve správním řízení ředitel příslušné základní školy a to na žádost rodičů a na základě doporučení školského poradenského zařízení a odborného lékaře.

C) VZDĚLÁVÁNÍ PODLE ZAHRANIČNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

Ve škole, kterou v ČR zřídil cizí stát, právnická osoba nebo cizí státní občan a ve které Ministerstvo školství ČR povolilo povinnou školní docházku.

 

 

Všechny povinnosti, které se týkají povinného předškolního vzdělávání vycházejí z platných právních předpisů, zejména ze zákona 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů.

 

 

 

 

Ředitelka školy

1.9.2017