Archiv z » Duben, 2019 «

CO NÁS ČEKÁ V KVĚTNU 2019

2.května / čtvrtek / – ZÁPIS do naší MŠ – 10.00 – 11.00 a 15.00 – 16.00 hodin

 

6.května / pondělí / –  FOCENÍ TŘÍD

 

7.května / úterý / – 6.PLAVÁNÍ – odjezd v 8.00 od MŠ

Odpoledne ANGLIČTINA  na 2 skupiny.

 

10.května /pátek / – pojedou vybrané děti na dopravní soutěž do MŠ Dub

– upřesníme na nástěnce v šatně Medvíďat

 

14.května / úterý / – 7. PLAVÁNÍ – odjezd v 8.00 od MŠ

Odpoledne ANGLIČTINA  na 2 skupiny.

 

15.května /středa / – BESÍDKA MEDVÍĎAT PRO MAMINKY

– Těšíme se na Vás v 16.00 ve třídě Medvíďat J

 

  1. .května /čtvrtek / – BESÍDKA KOŤÁTEK PRO MAMINKY

– Těšíme se na Vás v 16.00 ve třídě Koťátek J

 

21.května / úterý / – 8. PLAVÁNÍ – odjezd v 8.00 od MŠ

Odpoledne ANGLIČTINA  na 2 skupiny

 

28.května / úterý / – 9. PLAVÁNÍ – odjezd v 8.00 od MŠ

Odpoledne ANGLIČTINA  na 2 skupiny

 

ZÁPIS K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ 2019

Postup zápisu:

Vyzvednete si ŽÁDOST O PŘIJETÍ DÍTĚTE k předškolnímu vzdělávání  a EVIDENČNÍ LIST DÍTĚTE /osobně 6.30 – 8.30 nebo vytiskněte z webu/

Oba formuláře ( vyplněné a podepsané oběma rodiči a  lékařem dítěte) přinesete k 


Zápisu dne  2. května 2019 v 10:00 – 11:00 nebo 15.00 – 16.00. K zápisu se dostavte společně s dítětem, obdržíte registrační číslo, pod kterým bude dítě vedeno po celé přijímací řízení.


Ředitelka mateřské školy Věrovany  ověří  správnost údajů ve Vašem OBČANSKÉM PRŮKAZE, v RODNÉM LISTĚ  dítěte,
pro cizince v pase dítěte a zákonného zástupce (vyznačení bydliště a povolení k pobytu).  

Po té bude dítě zapsáno  a žádost projde přijímacím řízením.
Na
www.msverovany.cz najdete do 7 dnů seznam přijatých dětí.
Do 30 dnů bude zákonným zástupcům dítěte připraveno Rozhodnutí o ne / přijetí k předškolnímu vzdělávání. Prosím o jeho vyzvednutí u ředitelky MŠ v době od 29. -31.5.2019

Kritéria k přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání do MŠ Věrovany

Č.J.MŠV 11/2019                                                                         ve Věrovanech dne 9.4. 2019

 

 Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání od školního roku 2019-2020.
Ředitelka mateřské školy Věrovany stanovila následující kritéria, podle nichž bude postupovat při rozhodování na základě ustanovení § 165 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a dle Vyhlášky č 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění vyhlášky č. 43/2006 Sb., a pozdějších předpisů o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřském škole Věrovany od školního roku 2019-2020.

V souladu s 34 školského zákona se předškolní vzdělávání se organizuje pro děti ve věku zpravidla od 3 do 6 let, nejdříve však pro děti od 2 let. Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte je předškolní vzdělávání povinné.

  1. Dítě, na které se vztahuje povinné předškolní vzdělávání podle § 34a školského zákona s místem trvalého pobytu ve Věrovanech.Povinnost předškolního vzdělávání nastává od 1. září školního roku následujícího po datu, kdy dítě dosáhne pěti let věku, až do doby, kdy dítě zahájí povinnou školní docházku. Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě, které dosáhne do 31. 8. 2019 pěti let k předškolnímu vzdělávání.
  2. Dítě s místem trvalého pobytu, v případě cizinců místem pobytu, ve Věrovanech, které před začátkem školního roku (do 31. 8. 2019) dosáhne nejméně třetího roku věku, jejichž sourozenec již navštěvuje mateřskou školu a bude pokračovat v předškolním vzdělávání i ve školním roce 2019/2020, seřazené podle data narození od nejstarších po nejmladší, a to do výše povoleného počtu dětí uvedeného v rejstříku škol a školských zařízení ( 60 ).
  3. Dvouleté dítě s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu ve Věrovanech, které dosáhne nejméně třetího roku věku do 31. 12. 2019, seřazené podle data narození od nejstarších po nejmladší, a to do výše povoleného počtu dětí uvedeného v rejstříku škol a školských zařízení ( 60).

 Povinné předškolní vzdělávání se vztahuje dle § 34a odst. 1 školského zákona na státní občany České republiky, kteří pobývají na území České republiky déle než 90 dnů, a na občany jiného členského státu Evropské unie, kteří na území České republiky pobývají déle než 90 dnů. Dále se povinné předškolní vzdělávání vztahuje na jiné cizince, kteří jsou oprávněni pobývat na území České republiky trvale nebo přechodně po dobu delší než 90 dnů, a na účastníky řízení o udělení mezinárodní ochrany. Povinné předškolní vzdělávání se nevztahuje na děti s hlubokým mentálním postižením.

 

Kompetence dítěte při nástupu do MŠ:

  • používá toaletu (dítě se nepomočuje, nenosí pleny),
  • při jídle jí samostatně lžící a pije ze skleničky,
  • začíná si samostatně oblékat některé části oblečení,
  • pohybuje se bezpečně chůzí (již nepoužívá kočárek),
  • umí slovně vyjádřit své potřeby, reaguje na pokyny známé dospělé osoby.

 

Při přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání je třeba dodržet podmínky stanovené zvláštním právním předpisem (§ 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů), s výjimkou dětí, pro které je od 1. 9. 2019 předškolní vzdělávání povinné, tj. DĚTI, KTERÉ NEBUDOU PLNIT POVINNOU PŘEDŠKOLNÍ DOCHÁZKU, MUSÍ MÍT PŘI PŘIJETÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ OČKOVÁNÍ DLE OČKOVACÍHO KALENDÁŘE.