Archiv z » Květen, 2020 «

Připomínka rodičům 21.5.2020

PROSÍM RODIČE MEDVÍĎAT, ABY ZÍTRA DALI DĚTEM VÝRAZNĚ PODEPSANOU IGELITOVOU TAŠKU NA OBLEČENÍ ZE ŠKOLKY /ŠPINAVÉ VĚCI, PYŽAMO apod./

Děti doma poučte, co mají vzít domů a my jim pomůžeme věci do tašky naskládat. Je to také jedna z možností, jak vést dítě k samostatnosti J

Odpoledne bude taška přichystaná dole na botníku a dítě si ji vezme domů. Můžete využívat každý den.

Přes víkend, prosím, zkuste zalistovat v rodinném albu a přinést fotografii Vašeho dítěte na tablo aspoň 7 x 10 cm

 

VŠICHNI: STRAVNÉ si odhlašujte sami přes web ŠJ.

Sledujte stav dětské pokožky, zvláště rukou. Je potřeba děti doma více mazat krémem, dezinfekce vysušuje.

Děkuji za spolupráci.

21.5.2020                                            Konečná Iveta                        

Prosíme tatínky, aby pomohli dětem s dárkem pro maminku.

Dárek k vystřižení je připravený zase na okně MŠ – VYZVEDNĚTE SI. Případně využijte přílohu ZDE.

Podmínky provozu MŠ Věrovany – květen 2020

Vážení rodiče a milé děti.

Připravujeme se již na Váš návrat do školky a těšíme se na Vás.

Seznamte se, prosím, s podmínkami provozu MŠ a do 10.května včetně mi, oznamte, zda vaše dítě nastoupí do naší mateřské školy. Udělejte tak přes web MŠ – Sekce „kontaktujte nás“ – E-mail : info@msverovany.cz

Provoz bude zahájen 18.května 2020.

Děkuji a na viděnou, Konečná Iveta, ředitelka MŠ

 

Podmínky provozu MŠ Věrovany do konce školního roku 2019 2020

Tento dokument se vztahuje na základní provozní podmínky mateřských škol po dobu trvání potřeby dodržování epidemiologických opatření a doporučení.

Tento dokument stanoví pouze ty základní provozní podmínky, které se liší (či jsou stanoveny nad rámec) od standardních podmínek vyplývajících ze školských, hygienických, pracovněprávních a dalších předpisů.

Cesta do mateřské školy a z mateřské školy

Při cestě do školy a ze školy se na děti a doprovod vztahují obecná pravidla chování stanovená krizovými opatřeními, zejména:

 • Zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky (dále jen „rouška“).
 • Dodržení odstupů 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními (tedy není nutné např.u doprovodu dítěte/členů společné domácnosti).

Příchod k mateřské škole a pohyb před mateřskou školou

 • Minimalizovat velké shromažďování osob před školou; mateřská škola je povinna zajistit případnou organizaci pohybu osob před školou.
 • Před školou dodržovat odstupy 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními (tedy není nutné např. u doprovodu dítěte/členů společné domácnosti)
 • Pro všechny osoby nacházející se před budovou školy platí povinnost zakrytí úst a nosu.

V prostorách mateřské školy

 • Doporučuje se organizovat aktivity tak, aby bylo možné větší než obvyklou část dne strávit venku v areálu MŠ
 • Doprovázející osoba se v prostorách mateřské školy pohybuje vždy v roušce, a to pouze po nezbytně nutnou dobu (zejména předání, vyzvednutí dítěte)
 • Děti a pedagogičtí pracovníci mateřské školy roušky v prostorách školy nosit nemusí.
 • Pro pobyt venku se využívá pouze areál MŠ, včetně zahrady

Ve třídě

 • Neprodleně po přezutí a převlečení si musí každé dítě důkladně (20 až 30 sekund) umýt ruce vodou a tekutým mýdlem.
 • V každé třídě je nezbytné často větrat (minimálně jednou za hodinu po dobu 5 minut).

Při podezření na možné příznaky COVID-19

 • Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest) nesmí do školy vstoupit.
 • Pokud dítě vykazuje některý z možných příznaků COVID-19, je nutné umístit jej do samostatné místnosti a kontaktovat zákonné zástupce s ohledem na okamžité vyzvednutí dítěte. O podezření se informuje spádová hygienická stanice. Ostatní děti je pak vhodné umístit do jiné místnosti nebo změnit výuku na pobyt venku s povinným nošením roušky, dokud není známý zdravotní stav indisponovaného dítěte. Doporučuje se, aby škola měla bezkontaktní teploměr k měření tělesné teploty.

 

Rámcová pravidla pro zajištění školního stravování v zařízení  ŠJ

 • Školní stravování – v běžné podobě.
 1. Před zahájením stravování si každé dítě umyje ruce.
 2. Pokrmy vydává personál včetně čistých příborů. Děti si samy jídlo a pití nenabírají a neberou si ani příbory.
 3. Při přípravě jídel a při vydávání je nutné dodržovat zvýšenou měrou běžná hygienická pravidla.

Osoby s rizikovými faktory

Ministerstvo zdravotnictví stanovilo následující rizikové faktory:

 1. Věk nad 65 let s přidruženými chronickými chorobami.
 2. Chronické onemocnění plic (zahrnuje i středně závažné a závažné astma bronchiale) s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou.
 3. Onemocnění srdce a/nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou např. hypertenze.
 4. Porucha imunitního systému, např.
 5. a) při imunosupresivní léčbě (steroidy, HIV apod.),
 6. b) při protinádorové léčbě,
 7. c) po transplantaci solidních orgánů a/nebo kostní dřeně,
 8. Těžká obezita (BMI nad 40 kg/m2 ).
 9. Farmakologicky léčený diabetes mellitus.
 10. Chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu/náhradu funkce ledvin (dialýza).
 11. Onemocnění jater (primární nebo sekundární)

Do MŠ  budou přijímány jen zdravé děti, bez příznaků respiračního onemocnění (kašel, rýma, teplota). Pro děti trpící alergií v jarním období je potřeba doplnit potvrzení od lékaře, že dítě je léčeno alergologem a projevy jeho onemocnění mohou být zaměněny za příznaky respiračního onemocnění.

Rodič dítě předává přítomnému pedagogickému pracovníkovi v tzv. ranním filtru s informací, že dítě netrpí žádnými projevy onemocnění a cítí se zdrávo.

Zvažte dle Vašich možností, délku pobytu dítěte v MŠ  a snažte se pro dítě chodit co nejdříve.

Co dělat v případě, že dítě patří do rizikové skupiny

Do rizikové skupiny patří dítě, které osobně naplňuje alespoň jeden bod (2-8) uvedený výše nebo pokud některý z bodů naplňuje jakákoliv osoba, která s ním žije ve společné domácnosti.

Doporučuje se, aby zákonní zástupci zvážili tyto rizikové faktory, pokud dítě patří do rizikové skupiny nebo člen rodiny a rozhodli o účasti dítěte v mateřské školy s tímto vědomím.

Při prvním vstupu do školy předkládá zákonný zástupce žáka tato prohlášení, která je možné podepsat před vstupem do školy:

 • písemné seznámení s vymezením rizikových skupin stanovených Ministerstvem zdravotnictví, a
 • písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.).  O této povinnosti by měli být zákonní zástupci ředitelem školy předem informováni (v rámci sdělení informace o obnovení provozu školy a jejích podmínkách). Pokud zákonný zástupce tyto dokumenty nepodepíše, nebude vstup dítěti do mateřské školy umožněn.

Před prvním vstupem do MŠ , rodiče již přinesou „ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O NEEXISTENCI PŘÍZNAKŮ VIROVÉHO INFEKČNÍHO ONEMOCNĚNÍ“ s sebou vyplněné a podepsané!

 • Odkaz na „Čestné prohlášení“: 

 Příloha – čestné prohlášení (čestné prohlášení ve formátu PDF je v samostatném souboru, případně lze stáhnout/vytisknout z webu MŠMT ZDE)

 

TŠ Coufalovi – vratka kurzovné – jaro 2020

odkaz na formulář: vratka_kurzovne_covid19_jaro_2020

ŠKOLNÉ ZA DUBEN 2020

Školné za duben 2020 se platit nebude z důvodu celoměsíčního uzavření MŠ.

Případné přeplatky se převedou do dalšího měsíce.

V případě, že bude někdo chtít přeplatek vrátit, napíše se na web jídelny p. Popelkové o vratku.

Děkuji, Konečná Iveta, ředitelka MŠ