Archiv z » Duben, 2021 «

Další úkoly pro děti, které nechodí do školky!

Zdravíme všechny děti  doma 🙂

 

Při procházce s rodiči se stavte u školky a vezměte si

s sebou domů nové úkoly.

Ať se Vám pěkně pracuje 🙂

Podrobnější info k pondělí 12.4.2021

Vážení rodiče!

Pokusím se Vám nastínit, jak by mělo probíhat pondělní testování Vašich dětí.
Do MŠ budou vpuštěny max. 2 děti za doprovodu jednoho rodiče. Děti si odloží na věšák bundu a budou pokračovat ( nepřezuté) do šatny KOŤÁTEK, kde proběhne samotné testování( o “ šťourání“ v nose poprosíme Vás, rodiče). Na místě budete poučeni o postupu, který jste už zajisté prostudovali při přeposlání středečních informací).Po otestování se děti spolu s rodiči přesunou na lavičku pod schodištěm, kde vyčkáte na výsledky testů. ( Upozorňujeme, že i na děti se vztahuje povinnost nošení roušek v zastavěné oblasti a tudíž i vstup do MŠ je podmíněn zakrytím úst a nosu. Roušku dítě sundá jen při testování a pak až při prokázání negativního testu.).
Při negativním testu dítě odchází nahoru do své šatny a posléze do třídy.
V pondělí, při prvním testování, to bude první zkušenost jak pro nás , tak pro Vás, předem se proto omlouváme za případné komplikace, budeme se snažit nedostatky co nejdříve “ vychytat“ a to i za Vaší pomoci a Vašich podnětů.
MOC Vás prosíme, připravte už předem doma děti na to, jakým způsobem bude probíhat “ šťourání“ v nose, vysvětlete jim, že je tyčinka tenčí než jejich prstík, který často v nosíku končí :-), že se v podstatě jedná o pošimrání v obou nosních dírkách. (Můžete doma vyzkoušet vatovou tyčinkou, ať děti vědí, co je přibližně čeká.)
Během uzavření MŠ jsme nedostali žádnou omluvenku o nemoci dítěte, přesto připravíme hned na pondělí omluvné listy, kam případnou nemoc dítěte zpětně zapište. Pokud byly děti celou dobu zdravé, nezapisujete nic.
Taky jsou připravené pytlíky, označené značkou Vašeho dítěte, ke kontrole toho, co všechno děti ve školce mají, abyste měli přehled, co případně doplnit , či odebrat. Nezapomeňte na náhradní prádlo, tričko a každopádně oblečení a obutí na zahradu, které si může dítě ušpinit.
Také nám v pondělí přineste “ MOJI KNIHU“ .
V pátek 16.4.Vám nabízíme odpoledne konzultační hodiny, kde můžete osobně probrat úspěchy a neúspěchy Vašich dětí.
Nabízíme termín od 15.30 hod. – MOC PROSÍME – napište na tuto mejlovou adresu/je jen pro předškoláky /: msverovanypredskolaci@seznam.cz, v kolik hodin by Vám vyhovovala osobní schůzka zde v MŠ, případně se můžeme domluvit na jiném termínu.
DĚKUJEME za spolupráci a doufáme, že vše společně zvládneme.
                                                                                                           Za MŠ Iva Pavelková

Otevření MŠ od 12.4.2021

Vážení rodiče,

v pondělí 12.4. se vrátí do mateřské školy předškoláci a děti rodičů vybraných profesí. Podmínkou je antigenní testování dětí dvakrát týdně, za Vaší účasti. Při příchodu počítejte s časovou prodlevou. Slibujeme Vám, že se budeme snažit minimalizovat nepříjemnosti, které by se vás z těchto opatření mohly týkat. Prosím Vás o respektování požadavků školy, které vyplývají ze zákonů, vyhlášek a nařízení k ochraně veřejného zdraví.

Na testování bude vyvěšen časový harmonogram, do kterého se můžete zapsat./jen pro předškoláky – na facebooku/.Počítejte se zdržením 15 – 20 minut! Děti pracovníků vybraných profesí přihlaste                v pátek 9.4.2021  od 7.00 do 11.00 hodin na telefonní číslo MŠ 585 964 355 / předškoláci jsou přihlášeni automaticky /.

Pracovníci vybraných profesí jsou:

▪ zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb,

▪ pedagogičtí pracovníci, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v mateřské škole, základní škole, školní družině, školním klubu, v oborech vzdělání Praktická škola jednoletá nebo Praktická škola dvouletá

▪ pedagogičtí pracovníci školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy,

▪ zaměstnanci bezpečnostních sborů,

▪ příslušníci ozbrojených sil,

▪ zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví,

▪ zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,

▪ zaměstnanci Úřadu práce České republiky,

▪ zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení, ▪ zaměstnanci Finanční správy České republiky.

Je potřeba doložit potvrzení ze zaměstnání!

 Antigenní testování dětí

Se bude za vaší pomoci provádět šetrným výtěrem z nosu, podle návodu k použití. Na vyhodnocení testu vyčkáte v MŠ po dobu 15 min.

Odkaz na instruktáž:

https://youtu.be/Ls0nrA-Oe20

Testování je povinné pro všechny děti, neprovádí se u dětí, které absolvovaly z důvodu onemocnění COVID-19 izolaci minimálně v rozsahu podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví upravujícího nařizování izolace a karantény a zároveň neuplynulo více než 90 dnů od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem. Tuto skutečnost musí dítě prokazatelně doložit. Pokud ji škole nedoloží, tak se účastní testování dle harmonogramu školy.

Při testování budeme postupovat podle metodiky ministerstva školství.

 

Děti potřebují

 • oblečení přiměřené aktuálnímu počasí, děti budou pobývat co nejvíce venku, převážně na školní zahradě,
 • dvě roušky, samostatně zabalené, udržované v použitelném stavu /pro případ vycházky – ty budou ale minimálně /

 

Provoz MŠ bude od 6.30 do 15.45

Vzhledem k epidemiologické situaci zvažte prosím nutnost pobytu Vašeho dítěte v MŠ  i v odpoledních hodinách, kdy již výuka neprobíhá.

 

Děkujeme vám za dodržování hygienických pravidel a spolupráci při zvládnutí opatření.

 

8.4.2021                                                                                                           Konečná Iveta

ZÁPIS K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ DO MŠ VĚROVANY š.r.2021/22

ZÁPIS K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ DO MŠ VĚROVANY

Zápis k předškolnímu vzdělávání proběhne v souladu s právními předpisy.

Vzhledem k dané situaci bude zápis probíhat bez přítomnosti dětí.

Žádost o přijetí do MŠ je možné doručit následujícími způsoby:

 1. do datové schránky školy
 2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem – info@msverovany.cz
 3. poštou – adresa: Mateřská škola Věrovany , Rakodavy 325, 78375 Věrovany
 4. osobním podáním – ve dnech 4.5. až 12.5. 2021 od 10:00 – 11:30hod. a od 15:00 do 16.00hod.
 5. vhozením dopisu v nadepsané obálce „Zápis“do poštovní schránky umístěné u vstupu do spojovací chodby v době od 7:00 do 16:00hod. po celou dobu zápisu.

Pokud zákonný zástupce podá žádost prostřednictvím jiných technických prostředků, než jsou uvedené, je nutné, aby ji do 5 dnů potvrdil, jinak se k žádosti nepřihlíží.

Pro zahájení správního řízení musí zákonný zástupce doložit:

 • Žádost o přijetí dítěte do MŠ – viz. web MŠ , http://www.msverovany.cz, sekce: TISKOPISY
 • Rodný list dítěte /popř.kopii v případě zasílání – bude součástí spisu /
 • Potvrzení praktického dětského lékaře o očkování / Podmínkou přijetí dítěte do mateřské školy je podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro kontraindikaci. Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání/.
 • OP zákonného zástupce / v případě doložení trvalého bydliště – jen k nahlédnutí /

Pokud nemáte možnost tisku potřebných formulářů, můžete si tyto vyzvednout osobně v MŠ  a to v termínu 12.4. a 13.4. 2021, vždy od 10:00hod do 11:30 hod., nebo dle domluvy na telefonním čísle 585 964 355.

V případě osobní návštěvy nesmí dojít k vyšší koncentraci osob a k vyššímu pohybu osob v prostorách školy, a to dle aktuálního bezpečnostního opatření vlády ČR. Vyčkejte na vyzvání ke vstupu do MŠ po zazvonění u dveří.

 

Po obdržení vaší žádosti vám bude sděleno registrační číslo Vašeho dítěte. Pokud nebude žádost podána osobně, zavoláme Vám  na uvedené telefonní číslo, které bude v „Žádosti o přijetí“    = potvrzení přijetí vaší Žádosti ze strany mateřské školy.

 

Zákonný zástupce může místo povinného předškolního vzdělávání v mateřské škole zvolit Individuální vzdělávání dle § 34b školského zákona. Dítě pak vzdělává sám doma, vzdělávat ho může i jiná osoba, nebo navštěvuje jiné zařízení, než je mateřská škola. Povinností zákonného zástupce je ale přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání.

Oznámení o individuálním vzdělávání předá zákonný zástupce řediteli školy zároveň s Žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání nebo nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku, tedy do 31.5. 2021.

 

 

O přijetí dítěte do MŠ nerozhoduje datum podání žádosti.

O přijetí – nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání rozhodne ředitelka školy ve správním řízení, které je zahájeno dnem podání žádosti.

V případě, že počet žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí, bude ředitelka školy postupovat při rozhodování podle stanovených kritérií přijetí k předškolnímu vzdělávání.

Dítě, které má být přijato k předškolnímu vzdělávání (neplatí pro děti, které zahájí od 1. 9. 2021 povinné předškolní vzdělávání), musí splňovat požadavky Zákona č. 258/2000 Sb. – musí být řádně očkované, popř. má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.

Další informace

 Školská poradenská zařízení v současné době zajišťují nejnutnější služby. Pokud dítě bylo již vyšetřeno ve školském poradenském zařízení, zákonný zástupce přikládá kopii doporučení.

Má-li ředitel školy pochybnosti o pravosti doložených dokladů, může si vyžádat od zákonného zástupce jejich originál nebo ověřenou kopii.

Před vydáním rozhodnutí, mají zákonní zástupci možnost nahlédnout do spisu a vyjádřit se k podkladům rozhodnutí v zahájeném správním  řízení, ve věci „Žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání,“v souladu s § 36 odst. 1 a 3 správního řádu, a to ve dne 21.5. od 15 do 16 hodin.

Rozhodnutí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání bude oznámeno 2.června 2021zveřejněním seznamu pod registračním číslem dítěte, a to na veřejně přístupném místě –  na vstupních dveřích  mateřské školy a  na webových stránkách školy. http://www.msverovany.cz

 

Osobní vyzvednutí písemného Rozhodnutí o přijetí či nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání si vyzvednete  3.června na Informační schůzce pro rodiče nově přijatých dětí od 9.30 na zahradě MŠ.

/ v případě možných, nouzových opatření vlády ČR, bude schůzka přesunuta a náhradní termín včas oznámen/

 

Ve Věrovanech 30.3.2021                                                       Konečná Iveta, ředitelka školy

 

 

 

KRITÉRIA A PODMÍNKY PRO PŘIJETÍ DĚTÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

pro školní rok 2021/2022 do MŠ Věrovany

 

Ředitelka Mateřské školy Věrovany,na základě ustanovení § 165 odst. 2 písm. b zákona č. 561/2004 S., ve znění pozdějších předpisů, stanovila následující kritéria, podle nichž bude postupovat při rozhodovánío přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v případě, kdy počet žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu.

Předškolní vzdělávání se poskytuje dětem ve věku zpravidla od 3 let až do začátku povinné školní docházky, nejdříve však pro děti od 2 let.

I.

V souladu s ustanovením § 34 školského zákona je přednostně vždy přijato dítě, pro které je předškolní vzdělávání povinné.

II.

Přednostně budou přijímány děti, které před začátkem školního roku dosáhnou nejméně čtvrtého roku věku, pokud mají místo trvalého pobytu ve Věrovanech (v případě cizinců s místem pobytu ve Věrovanech). Dále se postupuje od nejstaršího k nejmladšímu.

III.

V případě volné kapacity mohou být do MŠ přijaty i děti, které nemají trvalý pobyt ve Věrovanech, a to od nejstaršího po nejmladší.

 

 

Ve Věrovanech 30. 3. 2021                                                        Konečná Iveta, ředitelka školy