Archiv kategorie »Co nás čeká «

ÚNOR 2016 v naší MŠ

1.února -Plavání – odjezd v 7.25!

5.února – KARNEVAL V MŠ
– začínáme v 9.00 s agenturou JANA
– PŘIPRAVTE, PROSÍM, DĚTEM MASKY 🙂

8.února – Plavání – odjezd v 7.25!

Leden 2016 v naší MŠ

LEDEN 2016 V NAŠÍ MŠ

6.1. / středa /dopoledne jdeme s dětmi „na koledu“
6.1.2016 – ve 14.30 TANCOVÁNÍ 13.lekce

11.1./ pondělí / – 1.PLAVÁNÍ!
Odjezd v 7.30! Nemůžeme na nikoho čekat!
Návrat asi v 10.30 hod.
12.1. / úterý / – ve 14.30 TANCOVÁNÍ 14.lekce

 

13.1. / středa/ – v 15.30 poslední tancování
V 16.00 vystoupení taneč.kroužku – všichni zváni!
Od 16. 30 „Novoroční posezení u stromečku“- přijďte 🙂
/ na vyrábění děti potřebují aspoň 1LED čajovou svíčku/
– můžete přinést malé občerstvení pro děti

 

18.1./ pondělí / – 2.PLAVÁNÍ! Odjezd 7.30!

 

22.1. / pátek / – v 8.30 divadlo v MŠ
– vybíráme 35,-Kč

„DLOUHÝ, ŠIROKÝ A BYSTROZRAKÝ“

„O KOBLÍŽKOVI“

„TŘI PRASÁTKA“

 

25.1./ pondělí / – 3.PLAVÁNÍ! Odjezd 7.30!

 

CO NÁS ČEKÁ V PROSINCI 2015

1.12./ úterý/ – po svačině jdou děti z oddělení Medvíďat na
na návštěvu do ZŠ Věrovany / na angličtinu /
2.12. / středa / – v 8.30 v MŠ „SFÉRICKÉ KINO“ – MOŘE
– vybíráme 55,-Kč
2.12. / středa/ – TANCOVÁNÍ – 10.lekce od 14.30hod.
2.12. / středa / – Informativní schůzka pro rodiče předškoláků
– v 16.30 v Základní škole Věrovany
4.12. / pátek / – Mikuláš na zahradě MŠ v 16.30 hod.
8.12./ úterý / – v MŠ Ivan Urbánek – v 10.30 hod.

pohádka na vánoční téma „Slyšte, slyšte“

– vybíráme 35,-Kč
9.12. /středa/ – TANCOVÁNÍ – 11.lekce od 14.30 hod.
13.12. / neděle / – zveme všechny rodiče a děti na
„VÁNOČNÍ ZPÍVÁNÍ U STROMEČKU“
– v sokolské zahradě od 15.00 hodin

Všem přejeme příjemné trávení doby předvánoční, veselé vánoce a hlavně štěstí a zdraví po celý rok 2016 – zaměstnanci MŠ a ŠJ

CO NÁS ČEKÁ V LISTOPADU 2015

4.listopadu / středa / – v 10.30 v MŠ „Pohádka z lesa“ / ag.Jana/
– vybíráme 35,- Kč

4.listopadu / středa / – tancování s Kristýnou Coufalovou
– začátek ve 14.30, konec v 15.15 hodin
4.listopadu / středa / – odložená DRAKYÁDA – vyjdeme od MŠ aspoň v 15.50, abyste stihli HELOUDÝŇ ve Svazarmu, v 17 hodin

5.listopadu / čtvrtek / – FOTÍME SE NA VÁNOCE!! – okolo 9.hod.

10.listopadu / úterý / – jdou děti ze III.třídy/ Medvíďata / do ZŠ na akci s mobilním dopravním hřištěm – odcházíme v 8.25 z MŠ

11.listopadu / středa / – tancování s Kristýnou Coufalovou

18. listopadu / středa / – tancování s Kristýnou Coufalovou

20.listopadu/pátek/ – jdeme s Medvíďaty do ZŠ Věrovany -ČJ / odcházíme v 8.30 /

24.listopadu / úterý /v 15.45 v MŠ „JABLÍČKOVÁNÍ“- podrobnosti budou na nástěnce

25.listopadu /středa / – 2.návštěva ZŠ – matematika – odcházíme v 8.30

25.listopadu / středa / – tancování s Kristýnou Coufalovou

27.listopadu / pátek /v 10.45 – v MŠ divadlo Kašpárek
– pohádka „ČERTÍK“
– vstupné: 35,-Kč

NA CO SE TĚŠIT V ŘÍJNU?

NA CO SE MŮŽEME TĚŠIT V ŘÍJNU 2015

1.října / čtvrtek / – 8.30 v MŠ pohádka
„Jak Karlík zachránil babičku“
Vybíráme 35,- Kč

3.10. / sobota / – pochod rodiče a děti
– vychází se po skupinách ze sokol.zahrady
– sraz v 13.30, 1.skupina odchází v 13.45 a pak
po ¼ hodinách
– startovné 20,-Kč
– občerstvení a bubnování zajištěno 🙂

7.10. / středa / – Tancování s K.Coufalovou
– začátek v 15.10 hodin

9.10 / pátek / – divadelní představení v Prostějově
– odjezd autobusu v 8.15 od MŠ
Vybíráme 60,-Kč + doprava dle Fa

14.10. / středa / – Tancování s K.Coufalovou
– začátek v 15.10 hodin

15.10. / čtvrtek / – DRAKYÁDA
– odcházíme v 16.00 od MŠ

21.10. / středa / – Tancování s K.Coufalovou
– začátek v 15.10 hodin

22.10. / čtvrtek / – pohádka
v MŠ / Divadlo dětského diváka/
„ Kykyryký“ – vybíráme 40,- Kč
– v 9.00 hodin

29. a 30.10. jsou podzimní prázdniny v ZŠ, pokud víte, že dítě nepříjde do MŠ, dejte nám to včas navědomí – budeme řešit dovolenou zaměstnanců. Děkuji.

Schůzky pro rodiče

INFORMAČNÍ SCHŮZKY PRO RODIČE STÁVAJÍCÍCH
I NOVÝCH DĚTÍ
budou 25.srpna v 16.00 hodin v MŠ.

ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Mateřská škola Věrovany,okres Olomouc,příspěvková organizace

 ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Vnitřní směrnice pro stanovení úplaty za předškolní vzdělávání dítěte

Č.j.:          MŠV 18     /2015                 A.1.                 A10
Vypracoval:

Konečná Iveta, ředitelka školy

Schválil:

Konečná Iveta,  ředitelka školy

Spisový znak A.1.
Skartační znak A10
Pedagogická rada projednala dne: 29.6.2015
Směrnice nabývá účinnosti ode dne: 1.9.2015
Změny ve směrnici jsou prováděny formou číslovaných písemných dodatků, které tvoří součást tohoto předpisu.

 

Obecná ustanovení

Na základě ustanovení zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, vydávám jako statutární orgán školy tuto směrnici. Směrnice je součástí organizačního řádu školy.

Mateřská škola, jako právnická osoba zřízená obcí se ve věcech úplaty za předškolní vzdělávání řídí zejména zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiné vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a prováděcím předpisem ke školskému zákonu -vyhláškou č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, v platném znění.

 

1. Přihlašování a odhlašování k předškolnímu vzdělávání

–                     Přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání je prováděno na základě písemné       žádosti zákonného zástupce dítěte.

–                     O přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání rozhoduje ředitelka školy.

–                     Při zápisu k předškolnímu vzdělávání, případně v den první schůzky v srpnu jsou jeho zákonní zástupci prokazatelně seznámeni se Školním řádem mateřské školy a s touto směrnicí.

 

2. Stanovení a splatnost úplaty za předškolní vzdělávání

 Stanovení výše úplaty za předškolní vzdělávání

–         Výši úplaty za předškolní vzdělávání v mateřské škole stanovuje ředitelka mateřské školy na období školního roku a zveřejňuje ji na přístupném místě ve škole nejpozději do 30. června předcházejícího školního roku. Úplata za předškolní vzdělávání je úplatou měsíční.

 

 

 3. Základní částka úplaty

Měsíční výše úplaty nepřesahuje 50 % skutečných průměrných měsíčních neinvestičních nákladů právnické osoby vykonávající činnost mateřské školy, které připadají na předškolní vzdělávání dítěte v mateřské škole v uplynulém kalendářním roce. Do nákladů se nezapočítají platy, náhrady platů, nebo mzdy a náhrady mezd, odměny za pracovní pohotovost, odměny za práci vykonávanou na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr a odstupné, úhrada pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a úhrada pojistného na všeobecné zdravotní pojištění, příděly do fondu kulturních a sociálních potřeb a ostatní platby vyplývající z pracovněprávních vztahů, nezbytné zvýšení nákladů spojených s výukou dětí zdravotně postižených, náklady na učební pomůcky, na další vzdělávání pedagogických pracovníků a na činnosti, které přímo souvisejí s rozvojem škol a kvalitou vzdělávání, na jejichž úhradu byly použity finanční prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu.

 

Základní částka úplaty za předškolní vzdělávání dítěte v MŠ Věrovany činí 250,- Kč na příslušný kalendářní měsíc pro školní rok 2015/2016.

 

–         Úplata za předškolní vzdělávání se stanovuje na období školního roku.

–         V případě přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v průběhu školního roku oznámí ředitelka školy stanovenou výši úplaty zákonnému zástupci při přijetí dítěte do MŠ

 

5. Splatnost úplaty za předškolní vzdělávání

–         Úplatu za předškolní vzdělávání je možné provádět pouze bezhotovostním převodem na účet MŠ za kalendářní měsíc vždy v tomto daném měsíci, splatnost nejpozději do 20.daného měsíce / platba bude předepsána  společně se stravným/

–         Platby inkasem se budou provádět také společně se stravným

–         Číslo účtu: 181212087/0300. Variabilní symbol má každé dítě svůj.

–         Nebude-li částka v příslušném měsíci na účtě MŠ,dohodne ředitelka se zákonným zástupcem jinou možnost platby.

–         V měsících lednu a září budou případné přeplatky vráceny bezhotovostním převodem na účet poplatníka

 

 

6. Snížení  úplaty

Pro kalendářní měsíc, v němž bude omezen nebo přerušen provoz mateřské školy podle § 3 po dobu delší než 5 vyučovací dnů, stanovuje ředitelka základní školy a mateřské školy  výši úplaty, která nepřesáhne poměrnou část stanovené výše úplaty  odpovídající rozsahu omezení nebo přerušení provozu mateřské školy. Takto stanovenou výši úplaty zveřejní ředitelka  na přístupném místě v mateřské  škole, a to nejpozději  2 měsíce před přerušením nebo omezením provozu mateřské školy, v ostatních případech neprodleně po rozhodnutí ředitelky o přerušení nebo omezení provozu.

 

7. Osvobození od úplaty

Nárok na osvobození od úplaty prokáže zákonný zástupce dítěte ředitelce mateřské školy předložením originálu písemného oznámení nebo rozhodnutí příslušného úřadu státní podpory o přiznání sociálního příplatku nebo přiznání dávky pěstounské péče. Zároveň předloží i písemnou žádost.

Osvobozen od úplaty je

a) zákonný zástupce dítěte, který pobírá opakující se dávku v hmotné nouzi

b) zákonný zástupce nezaopatřeného dítěte, pokud tomuto dítěti náleží zvýšení příspěvku na péči

c) rodič, kterému náleží zvýšení příspěvku na péči z důvodu péče o nezaopatřené dítě

d) fyzická osoba, která o dítě osobně pečuje a z důvodu péče o toto dítě pobírá dávky pěstounské péče – pokud tuto skutečnost prokáže ředitelce.

 

Vzdělávání v posledním ročníku mateřské školy se poskytuje dětem se zdravotním postižením vždy bezúplatně a to bez časového omezení § 16 odst. 2 školského zákona.

 

Ředitelka rozhoduje o snížení nebo o osvobození od úplaty za předškolní vzdělávání na základě předložené písemné žádosti zákonných zástupců dítěte. Osvobození  nebo snížení úplaty je platné od 1. dne kalendářního měsíce, ve kterém zákonný zástupce prokáže nárok na osvobození nebo snížení úplaty a zároveň podá písemnou žádost. Údaj o osvobození nebo snížení úplaty je veden v dokumentaci dítěte v mateřské škole.

 

Změní-li se během doby, pro kterou bylo rozhodnutí vydáno, skutečnosti rozhodné pro jeho vydání, je plátce povinen tyto změny nejdéle od 8 dnů od jejich vzniku oznámit vedoucí učitelce mateřské školy.

 

 

8. Přehled výše úplaty a příklady stanovení výše úplaty

Od 1.9.2015 stanovuji úplatu

–                     celodenní docházka                                                                         250,- Kč

–                     úplata při omezení, přerušení provozu (měsíce červenec a srpen) delším než 5 vyučovacích dní v měsíci bude stanovena k 1. 5. daného roku, v ostatních případech ihned

–                     vzdělávání v posledním ročníku se poskytuje bezúplatně nejvýše 12 měsíců

týká se dětí, které v příslušném školním roce dovrší 6 let věku ( viz § 1a,odst.2    vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání ve znění 43/2006 Sb.)

–                     vzdělávání v posledním ročníku delší než 12 měsíců(děti s OŠD)     250,-Kč

–                     Nezúčastní-li se dítě předškolního vzdělávání (např. z důvodu dlouhodobé nemoci ap. a je omluveno) ani jeden den v měsíci                                                                                                                                                                                   130,-Kč

9. Závěrečná ustanovení

–                     Za kontrolu provádění ustanovení této směrnice odpovídá ředitelka školy.

–                     O kontrolách provádí písemné záznamy

–                     Směrnice nabývá účinnosti dnem 1.9.2015

 

Věrovany, 29.6.2015                                                                                       Konečná Iveta, ředitelka MŠ

Co nás čeká v červnu 2015

 

3.června / středa /- poslední opakovací lekce

tancování – od 14.30

Od 15.00 – 15.45 ukázková hodina – děti předvedou tanečky, které se za pololetí naučily.

 

4.června / čtvrtek / – 8.plavání

                                   – odjezd v 8.00 hodin

 

11.června / čtvrtek / – 9.plavání

 

18.června / čtvrtek / – POSLEDNÍ PLAVÁNÍ!

Podle počasí – za odměnu si zajdeme na zmrzlinu nebo na nanuka, dejte dětem max.20Kč s sebou 🙂

 

23.června / úterý / – vybíráme 35,-Kč na pohádku v MŠ

                                   „Vtipálek cvrček“

 

26.června / pátek / – na zahradě MŠ od 16 hodin

„Zahradní slavnost s rozloučením   s předškoláky“

+ agentura Jana – zábavné soutěže a hry pro děti

Prosíme všechny šikovné maminky, aby připravily pro děti malé pohoštění.

Vstupné: 1 polínko – okolo 18.hodiny nám z nich šikovní tatínci připraví táborák / vemte si s sebou uzeninu a pečivo, které máte rádi /.

 

ZÁPIS DĚTÍ NA 2015/16 – výsledky

SEZNAM PŘIJATÝCH DĚTÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2015/16 PODLE REGISTRAČNÍCH ČÍSEL:

Č.1, 2, 3, 4, 5, 6,7, 9, 10, 11, 12, 13

 

Informační schůzka pro rodiče nových dětí bude v pondělí 11.5.2015 v 15.30 hodin v MŠ.

 

Co nás čeká v květnu 2015

4.května / pondělí / – FOTOGRAFOVÁNÍ TŘÍD!

Školáci se budou fotit na tablo.

 

6.května / středa/ –  2 skupiny – angličtina

                                    V 9.00 pohádka v MŠ „Včelí královna“

                                   Vybíráme 40,-Kč

Odpoledne tancování!

 

7.května / čtvrtek / – 4.plavání, odjezd v 8.00

 

12.května / úterý /-  ŠKOLNÍ VÝLET!

Jedeme do Sluňákova , odjezd v 7.45, návrat ve 12 hodin.

Vybíráme 30,-Kč na program.

 

13.května / středa / – 2 skupiny – angličtina

Odpoledne tancování!

 

14.května / čtvrtek / – 5.plavání, odjezd v 8.00

 

18.května /pondělí  /- vybraní předškoláci jedou do MŠ Dub na dopravní soutěž / upřesníme na horní nástěnce /.

 

19.května / úterý / – SLAVÍME DEN MAMINEK

Koťátka – vystoupení začíná v 15.45

Medvíďata v 16.10 / jak skončí Koťátka /.

 

20.května /středa / – pojedou Medvíďata do Tovačova na Olympiádu – odjezd upřesníme.

20.května Angličtina nebude.

Odpoledne tancování!

 

21.května /čtvrtek / – 6.plavání, odjezd v 8.00

 

26.května / úterý / – DEN DĚTÍ v MŠ

– od 9.00 v MŠ skákací hrad a hry

 

27.května / středa / – 2 skupiny – angličtina

———————————————————————————

28.května / čtvrtek / – 7.plavání, odjezd v 8.00

 

Budou vystaveny složenky za neodpracované brigády.