Archiv kategorie »Nezařazené «

DODATEK č.1 ke Směrnici ke stanovení úplaty za předškolní vzdělávání

Základní částka úplaty za předškolní vzdělávání dítěte v MŠ Věrovany se mění na 300,- Kč na příslušný kalendářní měsíc pro školní rok 2017/2018.

 

 • Úplata za předškolní vzdělávání se stanovuje na období školního roku.
 • V případě přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v průběhu školního roku oznámí ředitelka školy stanovenou výši úplaty zákonnému zástupci při přijetí dítěte do MŠ

 

 1. Splatnost úplaty za předškolní vzdělávání
 • Úplatu za předškolní vzdělávání je možné provádět pouze bezhotovostním převodem na účet MŠ za kalendářní měsíc vždy v tomto daném měsíci, splatnost nejpozději do 20.daného měsíce / platba bude předepsána společně se stravným/
 • Platby inkasem se budou provádět také společně se stravným
 • Číslo účtu: 181212087/0300. Variabilní symbol má každé dítě svůj.
 • Nebude-li částka v příslušném měsíci na účtě MŠ,dohodne ředitelka se zákonným zástupcem jinou možnost platby.
 • V měsících lednu a září budou případné přeplatky vráceny bezhotovostním převodem na účet poplatníka

 

 

 1. Snížení  úplaty

Pro kalendářní měsíc, v němž bude omezen nebo přerušen provoz mateřské školy podle § 3 po dobu delší než 5 vyučovací dnů, stanovuje ředitelka základní školy a mateřské školy  výši úplaty, která nepřesáhne poměrnou část stanovené výše úplaty  odpovídající rozsahu omezení nebo přerušení provozu mateřské školy. Takto stanovenou výši úplaty zveřejní ředitelka  na přístupném místě v mateřské  škole, a to nejpozději  2 měsíce před přerušením nebo omezením provozu mateřské školy, v ostatních případech neprodleně po rozhodnutí ředitelky o přerušení nebo omezení provozu.

 

 1. Osvobození od úplaty

Nárok na osvobození od úplaty prokáže zákonný zástupce dítěte ředitelce mateřské školy předložením originálu písemného oznámení nebo rozhodnutí příslušného úřadu státní podpory o přiznání sociálního příplatku nebo přiznání dávky pěstounské péče. Zároveň předloží i písemnou žádost.

Osvobozen od úplaty je

 1. a) zákonný zástupce dítěte, který pobírá opakující se dávku v hmotné nouzi
 2. b) zákonný zástupce nezaopatřeného dítěte, pokud tomuto dítěti náleží zvýšení příspěvku na péči
 3. c) rodič, kterému náleží zvýšení příspěvku na péči z důvodu péče o nezaopatřené dítě
 4. d) fyzická osoba, která o dítě osobně pečuje a z důvodu péče o toto dítě pobírá dávky pěstounské péče – pokud tuto skutečnost prokáže ředitelce.

 

Vzdělávání v posledním ročníku mateřské školy se poskytuje dětem se zdravotním postižením vždy bezúplatně a to bez časového omezení § 16 odst. 2 školského zákona.

 

V novele ŠZ č.178/2016 Sb je bod 59, který mění zcela § 123 odst. 2 ŠZ a stanovuje bezúplatnost vzdělávání v MŠ vždy v posledním ročníku MŠ bez ohledu, zda dítě má OŠD,  účinnost této změny je od 1.září 2017.

 

Ředitelka rozhoduje také o snížení nebo o osvobození od úplaty za předškolní vzdělávání na základě předložené písemné žádosti zákonných zástupců dítěte. Osvobození  nebo snížení úplaty je platné od 1. dne kalendářního měsíce, ve kterém zákonný zástupce prokáže nárok na osvobození nebo snížení úplaty a zároveň podá písemnou žádost. ) Snížení nebo prominutí úplaty vydává ředitelka mateřské školy rozhodnutím mimo správní řízení. Údaj o osvobození nebo snížení úplaty je veden v dokumentaci dítěte v mateřské škole.

 

Změní-li se během doby, pro kterou bylo rozhodnutí vydáno, skutečnosti rozhodné pro jeho vydání, je plátce povinen tyto změny nejdéle od 8 dnů od jejich vzniku oznámit vedoucí učitelce mateřské školy.

 

 

 1. Přehled výše úplaty a příklady stanovení výše úplaty

Od 1.9.2015 stanovuji úplatu

                                  300,- Kč

 • úplata při omezení, přerušení provozu (měsíce červenec a srpen) delším než 5 vyučovacích dní v měsíci bude stanovena k 1. 5. daného roku, v ostatních případech ihned
 • vzdělávání v posledním ročníku se poskytuje bezúplatně
 •   Nezúčastní-li se dítě předškolního vzdělávání (např. z důvodu dlouhodobé nemoci ap. a je omluveno) ani jeden den v měsíci                                                                                                                                                                                 150,-Kč

 

 1. Závěrečná ustanovení
 • Za kontrolu provádění ustanovení této směrnice odpovídá ředitelka školy.
 • O kontrolách provádí písemné záznamy
 • Směrnice nabývá účinnosti dnem 1.9.2017

Úhrada školného za červen 2017, vratky za stravné

Prosím rodiče o úhradu školného za červen 2017, splatné v červenci 2017.

Předpis úhrady školného inkasem bude proveden k 17. červenci.

Další školné bude předepsáno v září za srpen. Dětem končícím v MŠ v srpnu.

Vratky stravného odcházejícím dětem budou vyrovnány v srpnu.

 

Přeji pěkné prázdniny.

Popelková, ved. školní jídelny

Co nás čeká v červnu 2017 v naší MŠ

6.června /úterý/ – POSLEDNÍ PLAVÁNÍ!!!

– můžete dát dětem do peněženky do batůžků

20Kč na nějakou drobnou sladkost, nanuk za odměnu

——————————————————————————————–

8.června /čtvrtek/-OLYMPIÁDA 3 MŠ V NAŠÍ MŠ NA ŠKOLNÍ ZAHRADĚ

Medvíďata musí mít sportovní oblečení a obuv!

– akce proběhne dopoledne, přijedou děti

z MŠ Tovačov a Troubky

 

ODPOLEDNE v 15:45 hodin Poslední tancování a vystoupení dětí s taneční školou Coufalovi.

Všichni jste srdečně zváni, přiveďte děti v 15.30.

—————————————————————————————–

22.června /čtvrtek / – jedeme na kulturně-vzdělávací akci

“Myslivost, kulturní dědictví ČR“

– v 7.30 pojedou Mědvíďata Avií do Tovačova,

v 8.00 pojedou Koťátka.

– vstupné je 50Kč za dítě + doprava dle fa

– odjezd z Tovačova v 11.30, přijďte pro děti o1/4hod. později

——————————————————————————-

 

23.června / pátek / – v 16.00 na zahradě MŠ

„ROZLOUČENÍ S PŘEDŠKOLÁKY“

– proběhne krátké vystoupení dětí, pasování na školáka a pak bude zábava s PEPÍNEM PRCKEM a bude možnost si koupit cukrovou vatu

– prosíme o přípravu malého občerstvení pro děti

– před večerem uděláme táborák

 

 

Oznámení o přijetí dětí do MŠ Věrovany

 

                    Oznámení o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání

                                 pro školní rok 2017/2018

 

 

 

 

 

Ředitelka Mateřské  školy Věrovany,  okres Olomouc, příspěvkové organizace, rozhodla podle zákona č. 561/2004  Sb, o  předškolním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění,   v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, takto:

                                

Pro školní rok 2017/2018 bylo přijato 9 dětí s těmito registračními čísly:

 

 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

 

 

Ve Věrovanech 18.5. 2017                                       Iveta Konečná, ředitelka MŠ

 

 

CO NÁS ČEKÁ V KVĚTNU 2017

 

2.května/úterý/ – 5.PLAVÁNÍ

——————————————————————————————————–

4.května / čtvrtek / –  9.TANCOVÁNÍ

——————————————————————————————————–

 1. května/úterý/ – 6.PLAVÁNÍ

——————————————————————————————————–

10.května / středa/ – DOPOLEDNE FOTOGRAFOVÁNÍ TŘÍD!!!

10.května /středa/ – BESÍDKA PRO MAMINKY U MEDVÍĎAT od 16.00 hod.

———————————————————————————————————

 1. května / čtvrtek/ – BESÍDKA PRO MAMINKY U MOTÝLKŮ

– pro Motýlky a Koťátka od 16.00 hodin

Odpoledne  10.TANCOVÁNÍ!

—————————————————————————————————————————————————————

V pondělí 15.5. jedeme celá školka v 7.45 hodin  na výlet do Pradědova dětského muzea v Bludově.

Cena pro dítě je 150,-kč. + doprava dle fa. V ceně je zahrnuto dopolední ovocná svačinka, pitný režim a oběd + vstup s programem.  Děti se rozdělí do 2, popř. 3 skupinek a absolvují 3 zastavení,
kde se dozví něco o Muzeu, něco o Jeseníkách a budou plnit úkoly zábavnou formou. Potom budou mít  děti volnou zábavu, aby si muzeum užlily dle své fantazie jak uvnitř, tak venku na zahradě.

Návrat ve 14.00 hodin.

———————————————————————————————————————————————–

 1. května/úterý/ – 7.PLAVÁNÍ

———————————————————————————————————

 1. května / čtvrtek / – 11.TANCOVÁNÍ

———————————————————————————————————

22.května / pondělí / – DOPRAVNÍ SOUTĚŽ V DUBĚ nad Moravou

– pojedou vybrané děti, podrobnosti včas na nástěnce v šatně Medvíďat

 

Odpoledne 14.20 –  12.TANCOVÁNÍ!

———————————————————————————————————

 1. května/úterý/ – 8.PLAVÁNÍ

———————————————————————————————————

25.května / čtvrtek / – oslavujeme DEN DĚTÍ

– SKÁKACÍ HRAD NA ZAHRADĚ MŠ

 

Odpoledne  –  13.TANCOVÁNÍ

——————————————————————————————————–

 1. května/úterý/ – 9.PLAVÁNÍ

 

Odpoledne 14.20 –  14.TANCOVÁNÍ!

———————————————————————————————————

ČERVEN

1.6. 15.TANCOVÁNÍ v 14.20

 

Poslední TANCOVÁNÍ S BESÍDKOU  je 8.6. v 15.45 u Motýlků

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CO NÁS ČEKÁ V DUBNU 2017

3.dubna /pondělé/ – ANGLIČTINA – odpoledne

——————————————————————————————————-

4.dubna /úterý/ – 1.PLAVÁNÍ! – ODJEZD V 7.50 od MŠ

——————————————————————————————————-

5.dubna /středa/ –  v 8.30 v MŠ „Čarodějná pohádka“ ag.JANA

– vybíráme 35,-Kč

——————————————————————————————————-

Od 6.dubna /čtvrtek/ od 7.00 bude přistaven kontejner na starý papír,

odvezou ho až 10.dubna v pondělí v 10.00 hodin. Prosím, udržujte okolo kontejneru pořádek a dbejte na bezpečnost dětí.

Děkujeme, že se zapojíte, za utržené peníze zakoupíme dětem hračky na zahradu.

———————————————————————————————————

6.dubna /čtvrtek/ – 5.TANCOVÁNÍ – odpoledne

———————————————————————————————————

 1. dubna /pondělé/ – ANGLIČTINA – odpoledne

———————————————————————————————————

11.dubna / úterý / –  2.PLAVÁNÍ – ODJEZD V 7.50 od MŠ

———————————————————————————————————

12.dubna /středa/ – v 9.00 v MŠ „Šamanův sen“- pro Medvíďata

– v 10.00 „Muzikohrátky“ – pro Motýlky a Koťátka

– vybíráme 35,-Kč

———————————————————————————————————

13.dubna – 6. TANCOVÁNÍ – odpoledne

18.dubna /úterý/ – 3.PLAVÁNÍ – ODJEZD V 7.50 od MŠ

———————————————————————————————————

20.dubna /čtvrtek/ – v 8.45 v MŠ „Putování za písničkou s p.VEČERNÍČKEM“

– vybíráme 35,-Kč

 

Odpoledne – 7. TANCOVÁNÍ

——————————————————————————————————

24.dubna – ODPOLEDNE POSLEDNÍ ROUZLUČKOVÁ ANGLIČTINA!!!

——————————————————————————————————-

 1. dubna /úterý/ – 4.PLAVÁNÍ – ODJEZD V 7.50 od MŠ

——————————————————————————————————–

27.dubna /čtvrtek/  – 8. TANCOVÁNÍ – odpoledne

——————————————————————————————————–

28.dubna /pátek / – dopoledne FOTOGRAFOVÁNÍ TŘÍD, popř.je možné

i samostatně, sourozenci ap.

– Medvíďata se budou fotit na tablo

 

 

ZÁPIS DO MŠ VĚROVANY 2017

Upozorňujeme! S účinností od 1. ledna 2017 je stanoveno dětem, které dosáhnou pěti let do měsíce září 2017, nastoupit v následujícím školním roce k povinnému předškolnímu vzdělávání.

 

Zápis v naší MŠ proběhne ve středu 3.května

od 8.30 do 11.30 hodin

/Týká se dětí, které dovrší do září 2018 tří let./

 

S sebou vezměte:

– rodný list dítěte

– OP zákonného zástupce dítěte

– Přihlášku dítěte do mateřské školy Věrovany,

Evidenční list dítěte potvrzený dětskou lékařkou ,

Přihlášku na stravování

/možno vyzvednout od 3.dubna v MŠ nebo na webu:

www.msverovany.cz /

– vezměte dítěti papučky a přijďte si pohrát 🙂

 

Kritéria přijetí do MŠ Věrovany:

1) Děti s bydlištěm ve Věrovanech

2) Sourozenci dětí, kteří MŠ již navštěvují

3) Děti jsou přijímány dle věku od nejstaršího

k nejmladšímu – zjišťováno ke dni 31. 8. 2017

 

 

20.3.2017                                                Konečná Iveta, ředitelka MŠ

 

CO NÁS ČEKÁ V BŘEZNU 2017

6.března/pondělí/ – odpoledne angličtina v MŠ

———————————————————————————-

9.března/čtvrtek/ – půjdou Medvíďata na návštěvu

do ZŠ Věrovany /po svačině/

———————————————————————————-

9.března/čtvrtek/ – 1.TANCOVÁNÍ s taneční školou Coufalovi

– začínáme ve 14.20hod., konec  15.05hod.


13.března/pondělí/divadlo na Šantovce

„Křemílek a Vochomůrka“

Vybíráme : 90,-Kč

 1. března/pondělí/ – odpoledne angličtina v MŠ

———————————————————————————-

16.března /čtvrtek/ – SFÉRICKÉ KINO V MŠ

– v 8.00 ZŠ

– v 9.00 MŠ

Vybíráme 60Kč/někdo má zaplaceno nebo ještě, prosím, doplaťte 5Kč, aby nám nechybělo, děkuji /.

 

ODPOLEDNE ve 14.20 – 2.TANCOVÁNÍ!

——————————————————————————–

 1. března/pondělí/ – odpoledne angličtina v MŠ

23.března /čtvrtek/ –  v 8.20hod.odjíždíme na pohádku do

Prostějova, vybíráme 70Kč + doprava podle fa

„POHÁDKY OVČÍ BABIČKY“

 

ODPOLEDNE ve 14.20 – 4.TANCOVÁNÍ!

———————————————————————————-

 1. března/pondělí/ – odpoledne angličtina v MŠ

———————————————————————————-

30.března/čtvrtek/ – podle počasí – VYNESEME MORENU

– vyjdeme hned po svačině

ODPOLEDNE ve 14.20 – 3.TANCOVÁNÍ!

———————————————————————————-

Připomínám, že od 4.dubna začíná plavání!

Odjíždět budeme v 7.50 od MŠ, nemůžeme na nikoho čekatJ

Prosím, dětem dejte do batůžku:

– označený ručník

– plavky

– na dlouhé vlasy plaveckou čepici, hřeben, sponky, gumičky

– pití v lahvi, popř.kelímek /svačinu a lahev čaje vezmeme      s sebou /

CO NÁS ČEKÁ V ÚNORU 2017

2.února /čtvrtek/ KARNEVAL v MŠ od 9.00 hodin!

Vybíráme 40,-Kč

——————————————————————————————————–

6.února /pondělí/ –  odpolední angličtina

———————————————————————————————————

ZRUŠENO – MALÝ POČET DĚTÍ V MŠ!!! Bude až v dubnu.

8.února /středa/- u Medvíďat v 9.00 „ŠAMANŮV SEN“

/dobrodružný muzikofiletický příběh provázený živly, hudbou, pohybem,

vůněmi a indiánskou moudrostí…/

– u Koťátek spolu s Motýlky od 10.00 „MUZIKOHRÁTKY“

/ hudebně pohybové skotačení s pohádkou /

– Vybíráme 35,-Kč

Katka a Tomáš Pokorní  – Muzikocesta.cz

————————————————————————————————-

 1. února /pondělí/ – odpolední angličtina

——————————————————————————————————-

15.února /středa / –  v 8.45 v MŠ „ZIMNÍ POHÁDKA“

– Vybíráme 30,-Kč

PŘESUNUTO NA 20.4.2017

———————————————————————————————————

 1. února /pondělí/ – odpolední angličtina

——————————————————————————————————–

PŘESUNUTO!!

23.února /čtvrtek / – 9.00 v MŠ „SFÉRICKÉ KINO“- populárně naučné a vzdělávací filmy byly vytvořeny profesionálními společnostmi a na jejich tvorbě se podíleli také psychologové, vědci a inženýři. Některé filmy vytvořila sama planetária, např. planetárium Donětsk, Adler aj…

CENA: 55,-Kč

PŘESUNUTO NA 16.3.2017!!!!


27.února / pondělí / – odpolední angličtina

LEDEN 2017 V NAŠÍ MŠ

9.1.2017/pondělí/ – ANGLIČTINA na 3 skupiny

————————————————————————–

Zveme vás na „NOVOROČNÍ POSEZENÍ“, které se bude konat ve čtvrtek 12.1.2017 v 16.00 u Koťátek

————————————————————————–

16.1.2017 /pondělí/ – v MŠ maňáskové divadlo

                                    „PERNÍKOVÁ CHALOUPKA“

                                    Vybíráme 35,-Kč

 

16.1.2017/pondělí/ – ANGLIČTINA na 3 skupiny

————————————————————————–

 1. 1.2017/pondělí/ – ANGLIČTINA na 3 skupiny

————————————————————————–

 1. 1.2017/pondělí/ – ANGLIČTINA na 3 skupiny

————————————————————————–

KARNEVAL BUDEME MÍT HNED 2.ÚNORA  🙂