DODATEK č.1 ke Směrnici ke stanovení úplaty za předškolní vzdělávání

Základní částka úplaty za předškolní vzdělávání dítěte v MŠ Věrovany se mění na 300,- Kč na příslušný kalendářní měsíc pro školní rok 2017/2018.

 

 • Úplata za předškolní vzdělávání se stanovuje na období školního roku.
 • V případě přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v průběhu školního roku oznámí ředitelka školy stanovenou výši úplaty zákonnému zástupci při přijetí dítěte do MŠ

 

 1. Splatnost úplaty za předškolní vzdělávání
 • Úplatu za předškolní vzdělávání je možné provádět pouze bezhotovostním převodem na účet MŠ za kalendářní měsíc vždy v tomto daném měsíci, splatnost nejpozději do 20.daného měsíce / platba bude předepsána společně se stravným/
 • Platby inkasem se budou provádět také společně se stravným
 • Číslo účtu: 181212087/0300. Variabilní symbol má každé dítě svůj.
 • Nebude-li částka v příslušném měsíci na účtě MŠ,dohodne ředitelka se zákonným zástupcem jinou možnost platby.
 • V měsících lednu a září budou případné přeplatky vráceny bezhotovostním převodem na účet poplatníka

 

 

 1. Snížení  úplaty

Pro kalendářní měsíc, v němž bude omezen nebo přerušen provoz mateřské školy podle § 3 po dobu delší než 5 vyučovací dnů, stanovuje ředitelka základní školy a mateřské školy  výši úplaty, která nepřesáhne poměrnou část stanovené výše úplaty  odpovídající rozsahu omezení nebo přerušení provozu mateřské školy. Takto stanovenou výši úplaty zveřejní ředitelka  na přístupném místě v mateřské  škole, a to nejpozději  2 měsíce před přerušením nebo omezením provozu mateřské školy, v ostatních případech neprodleně po rozhodnutí ředitelky o přerušení nebo omezení provozu.

 

 1. Osvobození od úplaty

Nárok na osvobození od úplaty prokáže zákonný zástupce dítěte ředitelce mateřské školy předložením originálu písemného oznámení nebo rozhodnutí příslušného úřadu státní podpory o přiznání sociálního příplatku nebo přiznání dávky pěstounské péče. Zároveň předloží i písemnou žádost.

Osvobozen od úplaty je

 1. a) zákonný zástupce dítěte, který pobírá opakující se dávku v hmotné nouzi
 2. b) zákonný zástupce nezaopatřeného dítěte, pokud tomuto dítěti náleží zvýšení příspěvku na péči
 3. c) rodič, kterému náleží zvýšení příspěvku na péči z důvodu péče o nezaopatřené dítě
 4. d) fyzická osoba, která o dítě osobně pečuje a z důvodu péče o toto dítě pobírá dávky pěstounské péče – pokud tuto skutečnost prokáže ředitelce.

 

Vzdělávání v posledním ročníku mateřské školy se poskytuje dětem se zdravotním postižením vždy bezúplatně a to bez časového omezení § 16 odst. 2 školského zákona.

 

V novele ŠZ č.178/2016 Sb je bod 59, který mění zcela § 123 odst. 2 ŠZ a stanovuje bezúplatnost vzdělávání v MŠ vždy v posledním ročníku MŠ bez ohledu, zda dítě má OŠD,  účinnost této změny je od 1.září 2017.

 

Ředitelka rozhoduje také o snížení nebo o osvobození od úplaty za předškolní vzdělávání na základě předložené písemné žádosti zákonných zástupců dítěte. Osvobození  nebo snížení úplaty je platné od 1. dne kalendářního měsíce, ve kterém zákonný zástupce prokáže nárok na osvobození nebo snížení úplaty a zároveň podá písemnou žádost. ) Snížení nebo prominutí úplaty vydává ředitelka mateřské školy rozhodnutím mimo správní řízení. Údaj o osvobození nebo snížení úplaty je veden v dokumentaci dítěte v mateřské škole.

 

Změní-li se během doby, pro kterou bylo rozhodnutí vydáno, skutečnosti rozhodné pro jeho vydání, je plátce povinen tyto změny nejdéle od 8 dnů od jejich vzniku oznámit vedoucí učitelce mateřské školy.

 

 

 1. Přehled výše úplaty a příklady stanovení výše úplaty

Od 1.9.2015 stanovuji úplatu

                                  300,- Kč

 • úplata při omezení, přerušení provozu (měsíce červenec a srpen) delším než 5 vyučovacích dní v měsíci bude stanovena k 1. 5. daného roku, v ostatních případech ihned
 • vzdělávání v posledním ročníku se poskytuje bezúplatně
 •   Nezúčastní-li se dítě předškolního vzdělávání (např. z důvodu dlouhodobé nemoci ap. a je omluveno) ani jeden den v měsíci                                                                                                                                                                                 150,-Kč

 

 1. Závěrečná ustanovení
 • Za kontrolu provádění ustanovení této směrnice odpovídá ředitelka školy.
 • O kontrolách provádí písemné záznamy
 • Směrnice nabývá účinnosti dnem 1.9.2017
Kategorie: Nezařazené
Pomocí RSS 2.0 můžete sledovat všechny odpovědi na tento příspěvek. Responses are currently closed, but you can trackback from your own site.


Komentáře uzavřeny.