Archiv z » Březen, 2020 «

PRACOVNÍ LISTY A ÚKOLY PRO PŘEDŠKOLÁKY

PRACOVNÍ LISTY – předškoláci

Milé děti a rodiče,

vy, co jste předškoláci a nudíte se doma, rodiče vám můžou vytisknou „úkoly“ na doma.

Kdo nemá možnost si doma vytisknou, dáváme několik výtisků do krabice na parepet okna u vchodu do MŠ.

PRACOVNÍ LISTY JSOU URČENÉ PRO BUDOUCÍ PRVŇÁČKY 🙂

Buďte pilní, škola volá!   Vaše p.učitelka IVA a PETRA

Žádost o ošetřovné

Kdo bude potřebovat ještě „Žádost o ošetřovné“, napište mi na

E – mail: info@msverovany.cz

Přichystám a domluvíme se, kdy si vyzvednete.

Hlavně zdraví všem doma i okolo nás… Konečná I.

Rozhodnutí zřizovatele o uzavření provozu MŠ Věrovany

Potvrzení o ošetřovném bude paní ředitelka potvrzovat v MŠ v ÚTERÝ 17.3. od 16 do 17 hodin. Přineste si vytisknutý a vyplněný formulář z webu:
https://www.cssz.cz/web/cz/-/karantena-a-osetrovne-informace-pro-rodice-a-skolska-obdobna-zarizeni-

Rozhodnutí zřizovatele o omezení provozu MŠ Věrovany

Mimořádné opatření MZČR a MŠMT

Na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví vydává Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy pokyn čj. MSMT-11703/2020-1 ze dne 10. 3. 2020, kterým zůstává na zvážení omezení nebo přerušení provozu mateřských škol.

Prosím, zvažte sami míru nebezpečí a rozhodněte se, zda své děti v MŠ ponecháte.

Sledujte prosím webové stránky MŠ a věnujte pozornost i místnímu hlášení obce. Situace se vyvíjí a mění každým dnem.

 

  1. března 2020

Iveta Konečná, ředitelka MŠ

ZÁPIS K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ V NAŠÍ MŠ

ZÁPIS K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

 ŠKOLNÍ ROK 2020 – 2021 v MŠ Věrovany

Postup zápisu:

Den otevřených dveří proběhne 23. 4. 2020 v čase 14:45 – 16:00 . Budou vydávány:  ŽÁDOSTI O PŘIJETÍ DÍTĚTE k předškolnímu vzdělávání od školního
roku 2020 – 2021 a EVIDENČNÍ LISTY DÍTĚTE

Oba formuláře lze také stáhnout a vytisknout na webu MŠ                                                                                                                                                                                                                            ( vyplněné a podepsané oběma rodiči a  lékařem dítěte) přinesete k
Zápisu dne  5. května 2020 v čase 10:00 – 11.30. 

Přihláška a evidenční list, které jste si ve dnech otevřených dveří vyzvedli v MŠ jsou závazné až při předání ředitelce mateřské školy při zápisu.

V den zápisu 5.5.2020 obdržíte  pořadové číslo, což bude zároveň číslo Vašeho dítěte, pod kterým bude uváděno na  veřejnosti a webu.
Ředitelka mateřské školy VĚROVANY ověří  správnost údajů ve Vašem OBČANSKÉM PRŮKAZE, v RODNÉM LISTĚ  dítěte.  Po té bude dítě zapsáno  a žádost projde přijímacím řízením dle zákona. Na www.msverovany.cz a na nástěnce u dveří MŠ najdete do 7 dnů seznam přijatých dětí. Do 30 dnů bude zákonným zástupcům dítěte vydáno Rozhodnutí o vzdělávání dítěte v MŠ. Termín k vyzvednutí Rozhodnutí bude také na webu mateřské školy.

 

Kritéria k přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání do MŠ Věrovany

Č.J. MŠV 3/2020
ve Věrovanech 4.3. 2020

 Ředitelka mateřské školy Věrovany, Rakodavy 325  stanovila následující kritéria, podle nichž bude postupovat při rozhodování na základě ustanovení § 165 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a dle Vyhlášky č 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění vyhlášky č. 43/2006 Sb., a pozdějších předpisů o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřském škole Věrovany od školního roku 2020-2021.

 

Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání od školního roku 2020-2021.

V souladu s 34 školského zákona se předškolní vzdělávání organizuje pro děti ve věku zpravidla od 3 do 6 let, nejdříve však pro děti od 2 let. Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte, je předškolní vzdělávání povinné

 

  1. Dítě, na které se vztahuje povinné předškolní vzdělávání podle § 34a školského zákona s místem trvalého bydliště ve VĚROVANECH. Povinnost předškolního vzdělávání nastává od 1. září školního roku následujícího po datu, kdy dítě dosáhne pěti let věku, až do doby, kdy dítě zahájí povinnou školní docházku. Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě, které dosáhne do 31. 8. 2020 pěti let k předškolnímu vzdělávání.
  2.  Dítě s místem trvalého bydliště ve Věrovanech, které před začátkem školního roku (do 31. 8. 2020) dosáhne nejméně třetího roku věku, jejichž sourozenec již navštěvuje mateřskou školu a bude pokračovat v předškolním vzdělávání i ve školním roce 2020/2021, seřazené podle data narození od nejstarších po nejmladší, a to do výše povoleného počtu dětí uvedeného v rejstříku škol a školských zařízení.
  3.  Dvouleté dítě s místem trvalého pobytu, které dosáhne nejméně třetího roku věku do 31. 12. 2020, seřazené podle data narození od nejstarších po nejmladší, a to do výše povoleného počtu dětí uvedeného v rejstříku škol a školských zařízení.

Zápis je povinný pro děti, které dovrší 5 let do 31. 8. stávajícího roku, pokud ještě do mateřské školy nedocházejí.

Povinné předškolní vzdělávání se vztahuje dle § 34a odst. 1 školského zákona na státní občany České republiky, kteří pobývají na území České republiky déle než 90 dnů, a na občany jiného členského státu Evropské unie, kteří na území České republiky pobývají déle než 90 dnů. Dále se povinné předškolní vzdělávání vztahuje na jiné cizince, kteří jsou oprávněni pobývat na území České republiky trvale nebo přechodně po dobu delší než 90 dnů, a na účastníky řízení o udělení mezinárodní ochrany. Povinné předškolní vzdělávání se nevztahuje na děti s hlubokým mentálním postižením.

 

Kompetence dítěte při nástupu do MŠ:

 

Používá toaletu (dítě se nepomočuje, nenosí pleny), při jídle jí samostatně lžící a pije ze skleničky, začíná si samostatně oblékat některé části oblečení, pohybuje se bezpečně chůzí (již nepoužívá kočárek), umí slovně vyjádřit své potřeby, reaguje na pokyny známé dospělé osoby.

 

Při přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání je třeba dodržet podmínky stanovené zvláštním právním předpisem (§ 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů), s výjimkou dětí, pro které je od 1. 9. 2019 předškolní vzdělávání povinné, tj. DĚTI, KTERÉ NEBUDOU PLNIT POVINNOU PŘEDŠKOLNÍ DOCHÁZKU, MUSÍ MÍT PŘI PŘIJETÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ OČKOVÁNÍ DLE OČKOVACÍHO KALENDÁŘE.

 

 

 

4.3.2020                                                                                     Konečná Iveta, ředitelka MŠ