Author Archive

VÍTEJTE V NOVÉM ŠKOLNÍM ROCE


1.9. se moc těšíme na všechny děti.

Děti , které již navštěvovaly naši MŠ, jsou automaticky přihlášeny ke stravování od 1.9.2022.

Nové děti je zapotřebí si přihlásit v jídelně MŠ buď přes webové stránky

skolni-jidelna-verovany.webnode.cz   – v sekci KONTAKT,

 nebo na t.č. 585964035 v PO-ČT od 6.00 do 12.00hod.

Andělské dopoledne

Prosíme tatínky, aby pomohli dětem s dárkem pro maminku.

Dárek k vystřižení je připravený zase na okně MŠ – VYZVEDNĚTE SI. Případně využijte přílohu ZDE.

TŠ Coufalovi – vratka kurzovné – jaro 2020

odkaz na formulář: vratka_kurzovne_covid19_jaro_2020

Zábavné úkoly na téma dopravní výchova

odkaz: dopravní výchova

 

Těšíme se, až si společně řekneme básničku.

Až společně půjdeme na procházku a budeme si opakovat pravidla chování na silnici a bezpečnost.

Budeme si hrát.

Zajímá nás, jak se máte, a těšíme se, až nám budete vyprávět, co všechno jste doma zažili.

Opatření k zápisům do MŠ pro školní rok 2020/2021

Opatření k zápisům do MŠ pro školní rok 2020

Opatření k zápisům do MŠ pro školní rok 2020/2021

ZÁPIS K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

pro školní rok

  2020/2021

se uskuteční  dálkově   od 4. května do 16. května 2020   

 

Podání žádosti Podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je možné žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání učinit písemně nebo ústně do protokolu anebo v elektronické podobě.

Přihlášku je tedy možné doručit následujícími způsoby:

 1. do datové schránky školy (DS: dsfuddj),
 2. e-mailem s uznávaným elektron. podpisem (nelze jen poslat prostý email!), – info@msverovany.cz
 3. poštou – MŠ Věrovany, Rakodavy 325, 783 75 Věrovany
 4. osobní podání: v případě osobního podání žádosti zákonným zástupcem dítěte je nezbytné organizovat příjem žádostí tak, aby nedošlo k vyšší koncentraci a k vyššímu pohybu osob v prostorách školy. Pokud by bylo podání učiněno pomocí jiných technických prostředků (např. e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu, telefaxem apod.), je nutné jej do 5 dnů ze strany zákonného zástupce potvrdit jedním z výše uvedených způsobů. Osobně lze 5.5.2020 od 10.30 u okýnka MŠ dle TELEF.DOMLUVY na č.585 964 355 nebo v zalepené,nadepsané obálce do schránky MŠ u vchodu do spojovací chodby.

Při podání žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání uvede zákonný zástupce dle správního řádu náležitosti stanovené v § 34b odst. 2 školského zákona, kterými jsou:

 • jméno a příjmení žadatele (dítěte),
 • datum narození,
 • místo trvalého pobytu, popřípadě jinou adresu pro doručování (podle § 19 odst. 3 správního řádu),
 • označení správního orgánu, jemuž je žádost určena (konkrétní mateřská škola),
 • podpis osoby, která žádost podává (v tomto případě podpis zákonného zástupce, který dítě při podání žádosti zastupuje). S ohledem na zastoupení dítěte jeho zákonným zástupcem či jinou osobou k tomu oprávněnou je zároveň podstatné zjišťovat:
 • jméno a příjmení tohoto zástupce,
 • místo trvalého pobytu tohoto zástupce, popřípadě jinou adresu pro doručování. Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, je zároveň podstatné, aby doložila své oprávnění dítě zastupovat. Pro doložení rodných listů platí, že stačí odeslat jejich prostou kopií dálkovým způsobem

Doložení řádného očkování dítěte je Podmínkou přijetí dítěte do MŠ podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví je splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání.

V současné situaci nenavštěvujte osobně praktického lékaře. Pro doložení této povinnosti zákonný zástupce:

 1. prohlásí, že je dítě řádně očkované (vzor viz web MŠ), a
 2. doloží kopii očkovacího průkazu.

V případě, že dítě nebylo očkováno podle očkovacího kalendáře, musí zákonný zástupce kontaktovat na dálku praktického lékaře a vyžádat si od něj potvrzení, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Vedle doložení dokladu o očkování nemusí zákonný zástupce pro účely správního řízení o přijetí do mateřské školy dokládat žádné jiné vyjádření nebo potvrzení lékaře.                                                                    Povinnost plnit předškolního vzdělávání mají děti, které dosáhly do 31. 8. pěti let. Zákonný zástupce může místo povinného předškolního vzdělávání v MŠ zvolit individuální vzdělávání. Dítě pak vzdělává doma sám, vzdělávat ho může i jiná osoba, nebo navštěvuje jiné zařízení, než je mateřská škola. Zákonný zástupce musí nicméně i tak přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání. Žádost o individuální vzdělávání dítěte předá řediteli školy zároveň s přihláškou k zápisu nebo nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku.

 Kriteria přijetí zůstávají beze změny / viz 4.3.2020 – původní Zápis do MŠ /

 

7.4.2020                                                                     Konečná Iveta, ředitelka MŠ

 

Tyto tiskopisy musí mít každá podaná žádost o předškolní vzdělávání:

Přihlášku dítěte do MŠ

Evidenční list pro dítě v MŠ /vyplněná přední strana/

Čestné prohlášení o očkování  – vše najdete na: www.msverovany.cz /Tiskopisy/

 

+ kopie očkovacího průkazu

+ kopie rodného listu

 

Pro ty, kteří nemají možnost si dokumenty vytisknout připravíme TISKOPISY opět na okno MŠ .

PŘÍPRAVA K ZÁPISU DO ZŠ

ZÁPIS DO ZŠ

Rozhodnutí zřizovatele o uzavření provozu MŠ Věrovany

Potvrzení o ošetřovném bude paní ředitelka potvrzovat v MŠ v ÚTERÝ 17.3. od 16 do 17 hodin. Přineste si vytisknutý a vyplněný formulář z webu:
https://www.cssz.cz/web/cz/-/karantena-a-osetrovne-informace-pro-rodice-a-skolska-obdobna-zarizeni-

Rozhodnutí zřizovatele o omezení provozu MŠ Věrovany