ZÁPIS do MŠ na š.rok 2023/24

ZÁPIS K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ DO MŠ VĚROVANY

Zápis k předškolnímu vzdělávání proběhne v souladu s právními předpisy.

Žádost o přijetí do MŠ je možné doručit následujícími způsoby:

Osobně dne  3.5. 2023 od 10:00 – 11:30hod na zahradě MŠ,

nebo vhozením dopisu v nadepsané obálce „Zápis“do poštovní schránky umístěné u vstupu do spojovací chodby v době od     7:00 do 16:00hod. 3. – 5.května 2023.

Pro zahájení správního řízení musí zákonný zástupce doložit:

  • Žádost o přijetí dítěte do MŠ – viz. web MŠ , http://www.msverovany.cz, sekce: TISKOPISY
  • Evidenční list – sekce TISKOPISY
  • Rodný list dítěte /popř.kopii v případě zasílání – bude součástí spisu /
  • Potvrzení praktického dětského lékaře o očkování / Podmínkou přijetí dítěte do mateřské školy je podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro kontraindikaci. Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání/.
  • OP zákonného zástupce / v případě doložení trvalého bydliště – jen k nahlédnutí /

Pokud nemáte možnost tisku potřebných formulářů, můžete si tyto vyzvednout osobně v MŠ  a to v termínu 18.4. a 19.4. 2023, vždy od 10:00 hod do 11:30 hod., nebo dle domluvy na telefonním čísle 585 964 355.

Po obdržení vaší žádosti vám bude sděleno registrační číslo Vašeho dítěte. Pokud nebude žádost podána osobně, zavoláme Vám  na uvedené telefonní číslo, které bude v „Žádosti o přijetí“         = potvrzení přijetí vaší Žádosti ze strany mateřské školy.

Zákonný zástupce může místo povinného předškolního vzdělávání v mateřské škole zvolit Individuální vzdělávání dle § 34b školského zákona. Dítě pak vzdělává sám doma, vzdělávat ho může i jiná osoba, nebo navštěvuje jiné zařízení, než je mateřská škola. Povinností zákonného zástupce je ale přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání.

Oznámení o individuálním vzdělávání předá zákonný zástupce řediteli školy zároveň s Žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání nebo nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku, tedy do 31.5. 2023.

O přijetí dítěte do MŠ nerozhoduje datum podání žádosti.

O přijetí – nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání rozhodne ředitelka školy ve správním řízení, které je zahájeno dnem podání žádosti.

V případě, že počet žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí, bude ředitelka školy postupovat při rozhodování podle stanovených kritérií přijetí k předškolnímu vzdělávání.

Dítě, které má být přijato k předškolnímu vzdělávání (neplatí pro děti, které zahájí od 1. 9. 2023 povinné předškolní vzdělávání), musí splňovat požadavky Zákona č. 258/2000 Sb. – musí být řádně očkované, popř. má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.

Další informace

 Pokud dítě bylo již vyšetřeno ve školském poradenském zařízení, zákonný zástupce přikládá kopii doporučení.

 Má-li ředitel školy pochybnosti o pravosti doložených dokladů, může si vyžádat od zákonného zástupce jejich originál nebo ověřenou kopii.

Před vydáním rozhodnutí, mají zákonní zástupci možnost nahlédnout do spisu a vyjádřit se k podkladům rozhodnutí v zahájeném správním  řízení, ve věci „Žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání,“v souladu s § 36 odst. 1 a 3 správního řádu, a to ve dne 22.5. od 15 do 16 hodin.

Rozhodnutí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání bude oznámeno 2.června 2023 zveřejněním seznamu pod registračním číslem dítěte, a to na veřejně přístupném místě –  na vstupních dveřích  mateřské školy a  na webových stránkách školy. http://www.msverovany.cz

Osobní vyzvednutí písemného Rozhodnutí o přijetí či nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání si vyzvednete  6.června na Informační schůzce pro rodiče nově přijatých dětí od 9.30 na zahradě MŠ.

Ve Věrovanech 30.3.2023                                                       Konečná Iveta, ředitelka školy

KRITÉRIA A PODMÍNKY PRO PŘIJETÍ DĚTÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

pro školní rok 2023/2024 do MŠ Věrovany

Ředitelka Mateřské školy Věrovany,na základě ustanovení § 165 odst. 2 písm. b zákona č. 561/2004 S., ve znění pozdějších předpisů, stanovila následující kritéria, podle nichž bude postupovat při rozhodovánío přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v případě, kdy počet žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu.

Předškolní vzdělávání se poskytuje dětem ve věku zpravidla od 3 let až do začátku povinné školní docházky, nejdříve však pro děti od 2 let.

I.

V souladu s ustanovením § 34 školského zákona je přednostně vždy přijato dítě, pro které je předškolní vzdělávání povinné.

II.

Přednostně budou přijímány děti, které před začátkem školního roku dosáhnou nejméně čtvrtého roku věku, pokud mají místo trvalého pobytu ve Věrovanech (v případě cizinců s místem pobytu ve Věrovanech). Dále se postupuje od nejstaršího k nejmladšímu.

III.

V případě volné kapacity mohou být do MŠ přijaty i děti, které nemají trvalý pobyt ve Věrovanech, a to od nejstaršího po nejmladší.

Ve Věrovanech 30. 3. 2023                                                        Konečná Iveta, ředitelka školy

Kategorie: Nezařazené
Pomocí RSS 2.0 můžete sledovat všechny odpovědi na tento příspěvek. Responses are currently closed, but you can trackback from your own site.


Komentáře uzavřeny.