Author Archive

Mimořádné opatření MZČR a MŠMT

Na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví vydává Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy pokyn čj. MSMT-11703/2020-1 ze dne 10. 3. 2020, kterým zůstává na zvážení omezení nebo přerušení provozu mateřských škol.

Prosím, zvažte sami míru nebezpečí a rozhodněte se, zda své děti v MŠ ponecháte.

Sledujte prosím webové stránky MŠ a věnujte pozornost i místnímu hlášení obce. Situace se vyvíjí a mění každým dnem.

 

 1. března 2020

Iveta Konečná, ředitelka MŠ

ZÁPIS K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ V NAŠÍ MŠ

ZÁPIS K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

 ŠKOLNÍ ROK 2020 – 2021 v MŠ Věrovany

Postup zápisu:

Den otevřených dveří proběhne 23. 4. 2020 v čase 14:45 – 16:00 . Budou vydávány:  ŽÁDOSTI O PŘIJETÍ DÍTĚTE k předškolnímu vzdělávání od školního
roku 2020 – 2021 a EVIDENČNÍ LISTY DÍTĚTE

Oba formuláře lze také stáhnout a vytisknout na webu MŠ                                                                                                                                                                                                                            ( vyplněné a podepsané oběma rodiči a  lékařem dítěte) přinesete k
Zápisu dne  5. května 2020 v čase 10:00 – 11.30. 

Přihláška a evidenční list, které jste si ve dnech otevřených dveří vyzvedli v MŠ jsou závazné až při předání ředitelce mateřské školy při zápisu.

V den zápisu 5.5.2020 obdržíte  pořadové číslo, což bude zároveň číslo Vašeho dítěte, pod kterým bude uváděno na  veřejnosti a webu.
Ředitelka mateřské školy VĚROVANY ověří  správnost údajů ve Vašem OBČANSKÉM PRŮKAZE, v RODNÉM LISTĚ  dítěte.  Po té bude dítě zapsáno  a žádost projde přijímacím řízením dle zákona. Na www.msverovany.cz a na nástěnce u dveří MŠ najdete do 7 dnů seznam přijatých dětí. Do 30 dnů bude zákonným zástupcům dítěte vydáno Rozhodnutí o vzdělávání dítěte v MŠ. Termín k vyzvednutí Rozhodnutí bude také na webu mateřské školy.

 

Kritéria k přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání do MŠ Věrovany

Č.J. MŠV 3/2020
ve Věrovanech 4.3. 2020

 Ředitelka mateřské školy Věrovany, Rakodavy 325  stanovila následující kritéria, podle nichž bude postupovat při rozhodování na základě ustanovení § 165 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a dle Vyhlášky č 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění vyhlášky č. 43/2006 Sb., a pozdějších předpisů o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřském škole Věrovany od školního roku 2020-2021.

 

Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání od školního roku 2020-2021.

V souladu s 34 školského zákona se předškolní vzdělávání organizuje pro děti ve věku zpravidla od 3 do 6 let, nejdříve však pro děti od 2 let. Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte, je předškolní vzdělávání povinné

 

 1. Dítě, na které se vztahuje povinné předškolní vzdělávání podle § 34a školského zákona s místem trvalého bydliště ve VĚROVANECH. Povinnost předškolního vzdělávání nastává od 1. září školního roku následujícího po datu, kdy dítě dosáhne pěti let věku, až do doby, kdy dítě zahájí povinnou školní docházku. Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě, které dosáhne do 31. 8. 2020 pěti let k předškolnímu vzdělávání.
 2.  Dítě s místem trvalého bydliště ve Věrovanech, které před začátkem školního roku (do 31. 8. 2020) dosáhne nejméně třetího roku věku, jejichž sourozenec již navštěvuje mateřskou školu a bude pokračovat v předškolním vzdělávání i ve školním roce 2020/2021, seřazené podle data narození od nejstarších po nejmladší, a to do výše povoleného počtu dětí uvedeného v rejstříku škol a školských zařízení.
 3.  Dvouleté dítě s místem trvalého pobytu, které dosáhne nejméně třetího roku věku do 31. 12. 2020, seřazené podle data narození od nejstarších po nejmladší, a to do výše povoleného počtu dětí uvedeného v rejstříku škol a školských zařízení.

Zápis je povinný pro děti, které dovrší 5 let do 31. 8. stávajícího roku, pokud ještě do mateřské školy nedocházejí.

Povinné předškolní vzdělávání se vztahuje dle § 34a odst. 1 školského zákona na státní občany České republiky, kteří pobývají na území České republiky déle než 90 dnů, a na občany jiného členského státu Evropské unie, kteří na území České republiky pobývají déle než 90 dnů. Dále se povinné předškolní vzdělávání vztahuje na jiné cizince, kteří jsou oprávněni pobývat na území České republiky trvale nebo přechodně po dobu delší než 90 dnů, a na účastníky řízení o udělení mezinárodní ochrany. Povinné předškolní vzdělávání se nevztahuje na děti s hlubokým mentálním postižením.

 

Kompetence dítěte při nástupu do MŠ:

 

Používá toaletu (dítě se nepomočuje, nenosí pleny), při jídle jí samostatně lžící a pije ze skleničky, začíná si samostatně oblékat některé části oblečení, pohybuje se bezpečně chůzí (již nepoužívá kočárek), umí slovně vyjádřit své potřeby, reaguje na pokyny známé dospělé osoby.

 

Při přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání je třeba dodržet podmínky stanovené zvláštním právním předpisem (§ 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů), s výjimkou dětí, pro které je od 1. 9. 2019 předškolní vzdělávání povinné, tj. DĚTI, KTERÉ NEBUDOU PLNIT POVINNOU PŘEDŠKOLNÍ DOCHÁZKU, MUSÍ MÍT PŘI PŘIJETÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ OČKOVÁNÍ DLE OČKOVACÍHO KALENDÁŘE.

 

 

 

4.3.2020                                                                                     Konečná Iveta, ředitelka MŠ

CO NÁS ČEKÁ V BŘEZNU 2020

 

2.března /pondělí/ – 3.TANCOVÁNÍ – od 14.30 hodin

3.března /úterý / – ANGLIČTINA – 1.skupina od 14.30 hodin

– 2.skupina 15.00 – 15.30 hodin

4.března / středa / – 8.PLAVÁNÍ – odjezd 8.00 od MŠ

 

9.března / pondělí/ – 4.TANCOVÁNÍ – od 14.30 hodin

10.března /úterý / – Medvíďata půjdou na návštěvu do ZŠ Věrovany

– odchází po svačině

Odpoledne ANGLIČTINA – 2 SKUPINY

 1. / středa / – 9.PLAVÁNÍ – odjezd 8.00 od MŠ

 

16.března /pondělí/ – 5.TANCOVÁNÍ – od 14.30 hodin

17.března /úterý / – ANGLIČTINA

18.března /středa / – POSLEDNÍ PLAVÁNÍ!!

– můžete dát dětem do peněženky do batůžku 20Kč, aby si mohly samy /pod dozorem/ koupit nějakou „odměnu za výkon “

19.nebo 20.3. plánujeme vycházku do citovské MŠ na výt.výstavu

tam – Avií ke školce, po prohlídce výstavy pěšky přes Citov, les až k Průpichu a moravnímu mostu. Pak Avií zase do školky.

 

 1. března /pondělí/ – 6.TANCOVÁNÍ – od 14.30 hodin
 2. března /úterý / – ANGLIČTINA

26.března / čtvrtek / – JARNÍ FOTOGRAFOVÁNÍ /+ – 8.30 /

 

 1. /pondělí/ – 7.TANCOVÁNÍ – od 14.30 hodin
 2. března /úterý / – ANGLIČTINA

POZOR ZMĚNA!! TANCOVÁNÍ X ANGLIČTINA

17.2.    1.TANCOVÁNÍ ve 14.30 – bude vždy v PONDĚLÍ!

 

18.2. ANGLIČTINA / dle původního časového harmonogramu/

– bude vždy každé ÚTERÝ!!

 

24.2. pondělí – TANCOVÁNÍ

25.2. úterý -ANGLIČTINA

CO NÁS ČEKÁ V ÚNORU 2020

3.února / pondělí/ – ANGLIČTINA / dle počtu dětí – jsou jarní prázdniny /

5.února / středa / – 5.PLAVÁNÍ

 

10.února / pondělí/ – ANGLIČTINA

11.února / úterý / – TŘÍDNÍ SCHŮZKY v 16.00  u Koťátek

12.února / středa / – 6. PLAVÁNÍ

 

 1. února / pondělí/ – ANGLIČTINA

19.února /středa / – 7.PLAVÁNÍ

21.února /pátek / –  KARNEVAL V MŠ od 9.00 hodin

 

 

/V NEDĚLI 23.2. od 15.00 KARNEVAL V KULTURNÍM DOMĚ /

 

24.2. / pondělí/ – ANGLIČTINA

26.2. VE STŘEDU NENÍ PLAVÁNÍ!!!

UPOZORNĚNÍ pro rodiče – Tancování /poslední 3 lekce/

Aby se stihlo tancování za 1.pololetí v termínu – 15 lekcí,

budou lekce probíhat následovně:

v úterý 21.1.2020 ve  14.30

ve středu 22.1.2020 ve 14.30

Závěrečná besídka pro rodiče: 29.1.2020  v 15.45 hodin.

Přijďte děti podpořit, zatleskat a poděkovat slečně trenérce 🙂 Děkujeme.

NOVOROČNÍ POSEZENÍ 16.1.2020

Moc rádi bychom Vás chtěli pozvat na

NOVOROČNÍ POSEZENÍ

 Výsledek obrázku pro omalovánka sněhulák

 

Sejdeme se ve třídě „Koťátek“ ve čtvrtek 16. 1. 2020 v 16.00.

 

S sebou: prosíme o dvě ponožky světlejší barvy (ne kotníkové), DROBNÉ občerstvení pro děti a HLAVNĚ DOBROU NÁLADU.

                  

Budeme se bavit, hrát si, soutěžit a vyrábět. Výsledek obrázku pro omalovánka vločka

LEDEN 2020 V NAŠÍ MŠ

 1. ledna /pondělí/ – ANGLIČTINA

– 1.skupina od 14.30

– 2.skupina 15.00 – 15.30

 

8.ledna /středa/ – 1.PLAVÁNÍ

– odjíždíme v 8.00 od MŠ!!!Další info na letáku na nástěnce.

Odpoledne 14.30 TANCOVÁNÍ -Taneční škola Coufalovi

 

 1. . ledna /pondělí/ – ANGLIČTINA – na 2 skupiny

14.ledna /mimořádně v úterý / -Odpoledne 14.30 TANCOVÁNÍ -Taneční škola Coufalovi

 

 1. ledna /středa/ – 2.PLAVÁNÍ – odjezd v 8.00!

 

 

17.ledna /pátek/ – jedeme všichni do divadla v Prostějově –  „Prostě žába“

– vybíráme: 70,-Kč + doprava

– odjíždíme v 8.15 hodin od MŠ

 

 1. ledna /pondělí/ – ANGLIČTINA – na 2 skupiny

 

 1. ledna /středa/ – 3.PLAVÁNÍ – odjezd v 8.00!

Odpoledne 14.30 TANCOVÁNÍ -Taneční škola Coufalovi

 

 1. . ledna /pondělí/ – ANGLIČTINA – na 2 skupiny

 

29.ledna /středa / – 4.PLAVÁNÍ – odjezd v 8.00!

PLAVÁNÍ 2020

PLAVÁNÍ

 

Budeme jezdit každou středu od 8.1. do 18.3. 2020 ( mimo středu 26.2., kdy budou v okrese Přerov probíhat jarní prázdniny).

 

Odjezd od MŠ:  8.00

Příjezd k MŠ: před obědem

Mladší děti podstupují výcvik od 8.45 hod. do 9.30 hod., starší děti od 9.30 do 10.15 hod.

 

Děti potřebují s sebou:do batůžku podepsané plavky, ručník, láhev s pitím nebo kelímek, do kterého dítěti nalijeme čaj, pokud dětem chcete dát drobné občerstvení, tak prosíme pouze ovocné či zeleninové. Svačinku dostanou děti  z MŠ.

 

Prosíme alespoň u holčiček s dlouhými vlasy o koupací čepici a stažení vlasů předem do culíku + hřeben.

( Rukavice a šály s sebou nebereme, děti vystupují a nastupují do autobusu přímo před bazénem!)

Prosíme, podepište mladším dětem i spodní prádlo, většinou si své nepamatují. /V šatně si skládají věci na lavičku, nejsou tam skříňky./  Děkujeme.

 

U dětí, u kterých si nejste jisti, zda chcete dítě dát na plavání, máte možnost dítě dvakrát poslat s námi a pak se rozhodnout o pokračování. Za odebrané dvě lekce zaplatíte poměrnou část lekcí i dopravy. Platba za plaváníbude vystavena i u ostatních nejdříve po druhé lekci, prosím, abyste uhradili plavání do 27.1.2020. Kdo bude chtít potvrzení, přineste si žádost z pojišťovny do konce února, vystavíme pak najednou.

 

Cena kurzu: 600,- Kč za dítě

Cena dopravy dle předběžné faktury a množství dětí asi

500,- Kč ( skutečnost se může mírně lišit)

CO NÁS ČEKÁ V PROSINCI 2019 V NAŠÍ MŠ

2.12./pondělí/ – ANGLIČTINA  – 2 skupiny dětí

– 1.skupina /starší děti od 14.30, mladší 15.00 – 15.30/

 

3.12./úterý/ – 1.náhradní TANCOVÁNÍ

–  14.30 – 15.15

 

4.12./středa/ – TANCOVÁNÍ

– 14.30 -15.15

 

5.12./čtvrtek/ –  MIKULÁŠ NA ZAHRADĚ MŠ – v 16.30hodin

Pořádá Kulturní komise Obce Věrovany

 

9.12./pondělí – ANGLIČTINA – 2 skupiny dětí

 

10.12./úterý/ – 2.náhradní TANCOVÁNÍ

– 14.30 – 15.15

 

11.12./středa/ – TANCOVÁNÍ

– 14.30 – 14.15

 

15.12.2019 /NEDĚLE!/ – VÁNOČNÍ SETKÁNÍ v sokolské zahradě

– ZAČÁTEK: v 15.00 hodin / děti, prosím, doveďte asi o 10 min dříve/

– VYSTUPUJÍ VŠECHNY DĚTI Z NAŠÍ MŠ

 

16.12./pondělí/ – ANGLIČTINA – 2 skupiny dětí

 

18.12./středa/ – TANCOVÁNÍ

– 14.30 – 15.15

 

HEZKÉ VÁNOČNÍ SVÁTKY,                                   AŤ VÁS LÁSKA STÁLE HŘEJE

AŤ MÁTE ČAS NA POHÁDKY                               AŤ VÁS ÚSPĚCH PROVÁZÍ

AŤ SE NA VÁS ŠTĚSTÍ SMĚJE,                              I V ROCE, KTERÝ PŘICHÁZÍ.

 

Přeje kolektiv MŠ a ŠJ Věrovany