Archiv kategorie »Nezařazené «

Podmínky provozu MŠ Věrovany – květen 2020

Vážení rodiče a milé děti.

Připravujeme se již na Váš návrat do školky a těšíme se na Vás.

Seznamte se, prosím, s podmínkami provozu MŠ a do 10.května včetně mi, oznamte, zda vaše dítě nastoupí do naší mateřské školy. Udělejte tak přes web MŠ – Sekce „kontaktujte nás“ – E-mail : info@msverovany.cz

Provoz bude zahájen 18.května 2020.

Děkuji a na viděnou, Konečná Iveta, ředitelka MŠ

 

Podmínky provozu MŠ Věrovany do konce školního roku 2019 2020

Tento dokument se vztahuje na základní provozní podmínky mateřských škol po dobu trvání potřeby dodržování epidemiologických opatření a doporučení.

Tento dokument stanoví pouze ty základní provozní podmínky, které se liší (či jsou stanoveny nad rámec) od standardních podmínek vyplývajících ze školských, hygienických, pracovněprávních a dalších předpisů.

Cesta do mateřské školy a z mateřské školy

Při cestě do školy a ze školy se na děti a doprovod vztahují obecná pravidla chování stanovená krizovými opatřeními, zejména:

 • Zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky (dále jen „rouška“).
 • Dodržení odstupů 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními (tedy není nutné např.u doprovodu dítěte/členů společné domácnosti).

Příchod k mateřské škole a pohyb před mateřskou školou

 • Minimalizovat velké shromažďování osob před školou; mateřská škola je povinna zajistit případnou organizaci pohybu osob před školou.
 • Před školou dodržovat odstupy 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními (tedy není nutné např. u doprovodu dítěte/členů společné domácnosti)
 • Pro všechny osoby nacházející se před budovou školy platí povinnost zakrytí úst a nosu.

V prostorách mateřské školy

 • Doporučuje se organizovat aktivity tak, aby bylo možné větší než obvyklou část dne strávit venku v areálu MŠ
 • Doprovázející osoba se v prostorách mateřské školy pohybuje vždy v roušce, a to pouze po nezbytně nutnou dobu (zejména předání, vyzvednutí dítěte)
 • Děti a pedagogičtí pracovníci mateřské školy roušky v prostorách školy nosit nemusí.
 • Pro pobyt venku se využívá pouze areál MŠ, včetně zahrady

Ve třídě

 • Neprodleně po přezutí a převlečení si musí každé dítě důkladně (20 až 30 sekund) umýt ruce vodou a tekutým mýdlem.
 • V každé třídě je nezbytné často větrat (minimálně jednou za hodinu po dobu 5 minut).

Při podezření na možné příznaky COVID-19

 • Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest) nesmí do školy vstoupit.
 • Pokud dítě vykazuje některý z možných příznaků COVID-19, je nutné umístit jej do samostatné místnosti a kontaktovat zákonné zástupce s ohledem na okamžité vyzvednutí dítěte. O podezření se informuje spádová hygienická stanice. Ostatní děti je pak vhodné umístit do jiné místnosti nebo změnit výuku na pobyt venku s povinným nošením roušky, dokud není známý zdravotní stav indisponovaného dítěte. Doporučuje se, aby škola měla bezkontaktní teploměr k měření tělesné teploty.

 

Rámcová pravidla pro zajištění školního stravování v zařízení  ŠJ

 • Školní stravování – v běžné podobě.
 1. Před zahájením stravování si každé dítě umyje ruce.
 2. Pokrmy vydává personál včetně čistých příborů. Děti si samy jídlo a pití nenabírají a neberou si ani příbory.
 3. Při přípravě jídel a při vydávání je nutné dodržovat zvýšenou měrou běžná hygienická pravidla.

Osoby s rizikovými faktory

Ministerstvo zdravotnictví stanovilo následující rizikové faktory:

 1. Věk nad 65 let s přidruženými chronickými chorobami.
 2. Chronické onemocnění plic (zahrnuje i středně závažné a závažné astma bronchiale) s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou.
 3. Onemocnění srdce a/nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou např. hypertenze.
 4. Porucha imunitního systému, např.
 5. a) při imunosupresivní léčbě (steroidy, HIV apod.),
 6. b) při protinádorové léčbě,
 7. c) po transplantaci solidních orgánů a/nebo kostní dřeně,
 8. Těžká obezita (BMI nad 40 kg/m2 ).
 9. Farmakologicky léčený diabetes mellitus.
 10. Chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu/náhradu funkce ledvin (dialýza).
 11. Onemocnění jater (primární nebo sekundární)

Do MŠ  budou přijímány jen zdravé děti, bez příznaků respiračního onemocnění (kašel, rýma, teplota). Pro děti trpící alergií v jarním období je potřeba doplnit potvrzení od lékaře, že dítě je léčeno alergologem a projevy jeho onemocnění mohou být zaměněny za příznaky respiračního onemocnění.

Rodič dítě předává přítomnému pedagogickému pracovníkovi v tzv. ranním filtru s informací, že dítě netrpí žádnými projevy onemocnění a cítí se zdrávo.

Zvažte dle Vašich možností, délku pobytu dítěte v MŠ  a snažte se pro dítě chodit co nejdříve.

Co dělat v případě, že dítě patří do rizikové skupiny

Do rizikové skupiny patří dítě, které osobně naplňuje alespoň jeden bod (2-8) uvedený výše nebo pokud některý z bodů naplňuje jakákoliv osoba, která s ním žije ve společné domácnosti.

Doporučuje se, aby zákonní zástupci zvážili tyto rizikové faktory, pokud dítě patří do rizikové skupiny nebo člen rodiny a rozhodli o účasti dítěte v mateřské školy s tímto vědomím.

Při prvním vstupu do školy předkládá zákonný zástupce žáka tato prohlášení, která je možné podepsat před vstupem do školy:

 • písemné seznámení s vymezením rizikových skupin stanovených Ministerstvem zdravotnictví, a
 • písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.).  O této povinnosti by měli být zákonní zástupci ředitelem školy předem informováni (v rámci sdělení informace o obnovení provozu školy a jejích podmínkách). Pokud zákonný zástupce tyto dokumenty nepodepíše, nebude vstup dítěti do mateřské školy umožněn.

Před prvním vstupem do MŠ , rodiče již přinesou „ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O NEEXISTENCI PŘÍZNAKŮ VIROVÉHO INFEKČNÍHO ONEMOCNĚNÍ“ s sebou vyplněné a podepsané!

 • Odkaz na „Čestné prohlášení“: 

 Příloha – čestné prohlášení (čestné prohlášení ve formátu PDF je v samostatném souboru, případně lze stáhnout/vytisknout z webu MŠMT ZDE)

 

TŠ Coufalovi – vratka kurzovné – jaro 2020

odkaz na formulář: vratka_kurzovne_covid19_jaro_2020

ŠKOLNÉ ZA DUBEN 2020

Školné za duben 2020 se platit nebude z důvodu celoměsíčního uzavření MŠ.

Případné přeplatky se převedou do dalšího měsíce.

V případě, že bude někdo chtít přeplatek vrátit, napíše se na web jídelny p. Popelkové o vratku.

Děkuji, Konečná Iveta, ředitelka MŠ

Zábavné úkoly na téma dopravní výchova

odkaz: dopravní výchova

 

Těšíme se, až si společně řekneme básničku.

Až společně půjdeme na procházku a budeme si opakovat pravidla chování na silnici a bezpečnost.

Budeme si hrát.

Zajímá nás, jak se máte, a těšíme se, až nám budete vyprávět, co všechno jste doma zažili.

Opatření k zápisům do MŠ pro školní rok 2020/2021

Opatření k zápisům do MŠ pro školní rok 2020

Opatření k zápisům do MŠ pro školní rok 2020/2021

ZÁPIS K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

pro školní rok

  2020/2021

se uskuteční  dálkově   od 4. května do 16. května 2020   

 

Podání žádosti Podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je možné žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání učinit písemně nebo ústně do protokolu anebo v elektronické podobě.

Přihlášku je tedy možné doručit následujícími způsoby:

 1. do datové schránky školy (DS: dsfuddj),
 2. e-mailem s uznávaným elektron. podpisem (nelze jen poslat prostý email!), – info@msverovany.cz
 3. poštou – MŠ Věrovany, Rakodavy 325, 783 75 Věrovany
 4. osobní podání: v případě osobního podání žádosti zákonným zástupcem dítěte je nezbytné organizovat příjem žádostí tak, aby nedošlo k vyšší koncentraci a k vyššímu pohybu osob v prostorách školy. Pokud by bylo podání učiněno pomocí jiných technických prostředků (např. e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu, telefaxem apod.), je nutné jej do 5 dnů ze strany zákonného zástupce potvrdit jedním z výše uvedených způsobů. Osobně lze 5.5.2020 od 10.30 u okýnka MŠ dle TELEF.DOMLUVY na č.585 964 355 nebo v zalepené,nadepsané obálce do schránky MŠ u vchodu do spojovací chodby.

Při podání žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání uvede zákonný zástupce dle správního řádu náležitosti stanovené v § 34b odst. 2 školského zákona, kterými jsou:

 • jméno a příjmení žadatele (dítěte),
 • datum narození,
 • místo trvalého pobytu, popřípadě jinou adresu pro doručování (podle § 19 odst. 3 správního řádu),
 • označení správního orgánu, jemuž je žádost určena (konkrétní mateřská škola),
 • podpis osoby, která žádost podává (v tomto případě podpis zákonného zástupce, který dítě při podání žádosti zastupuje). S ohledem na zastoupení dítěte jeho zákonným zástupcem či jinou osobou k tomu oprávněnou je zároveň podstatné zjišťovat:
 • jméno a příjmení tohoto zástupce,
 • místo trvalého pobytu tohoto zástupce, popřípadě jinou adresu pro doručování. Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, je zároveň podstatné, aby doložila své oprávnění dítě zastupovat. Pro doložení rodných listů platí, že stačí odeslat jejich prostou kopií dálkovým způsobem

Doložení řádného očkování dítěte je Podmínkou přijetí dítěte do MŠ podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví je splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání.

V současné situaci nenavštěvujte osobně praktického lékaře. Pro doložení této povinnosti zákonný zástupce:

 1. prohlásí, že je dítě řádně očkované (vzor viz web MŠ), a
 2. doloží kopii očkovacího průkazu.

V případě, že dítě nebylo očkováno podle očkovacího kalendáře, musí zákonný zástupce kontaktovat na dálku praktického lékaře a vyžádat si od něj potvrzení, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Vedle doložení dokladu o očkování nemusí zákonný zástupce pro účely správního řízení o přijetí do mateřské školy dokládat žádné jiné vyjádření nebo potvrzení lékaře.                                                                    Povinnost plnit předškolního vzdělávání mají děti, které dosáhly do 31. 8. pěti let. Zákonný zástupce může místo povinného předškolního vzdělávání v MŠ zvolit individuální vzdělávání. Dítě pak vzdělává doma sám, vzdělávat ho může i jiná osoba, nebo navštěvuje jiné zařízení, než je mateřská škola. Zákonný zástupce musí nicméně i tak přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání. Žádost o individuální vzdělávání dítěte předá řediteli školy zároveň s přihláškou k zápisu nebo nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku.

 Kriteria přijetí zůstávají beze změny / viz 4.3.2020 – původní Zápis do MŠ /

 

7.4.2020                                                                     Konečná Iveta, ředitelka MŠ

 

Tyto tiskopisy musí mít každá podaná žádost o předškolní vzdělávání:

Přihlášku dítěte do MŠ

Evidenční list pro dítě v MŠ /vyplněná přední strana/

Čestné prohlášení o očkování  – vše najdete na: www.msverovany.cz /Tiskopisy/

 

+ kopie očkovacího průkazu

+ kopie rodného listu

 

Pro ty, kteří nemají možnost si dokumenty vytisknout připravíme TISKOPISY opět na okno MŠ .

Velikonoce s dětmi

Velikonoce s dětmi

KDO NEMÁ MOŽNOST VYTISKNOUT, PŘIJĎTE SI KE ŠKOLCE,

NĚKOLIK VÝTISKŮ JSME PŘIPRAVILY NA OKNO DO KRABICE.

Snížení školného za březen 2020

Z důvodu přerušení provozu mateřské školy  stanovuji školné za měsíc březen 2020

na 150 Kč.

Prosím rodiče o samostatnou úhradu na náš účet 181212087/0300.

Každý zná svůj VS na stravné, jen připomínám dát před něj č.88.

Děkujeme. Konečná I., ředitelka MŠ

PŘÍPRAVA K ZÁPISU DO ZŠ

ZÁPIS DO ZŠ

PRACOVNÍ LISTY A ÚKOLY PRO PŘEDŠKOLÁKY

PRACOVNÍ LISTY – předškoláci

Milé děti a rodiče,

vy, co jste předškoláci a nudíte se doma, rodiče vám můžou vytisknou „úkoly“ na doma.

Kdo nemá možnost si doma vytisknou, dáváme několik výtisků do krabice na parepet okna u vchodu do MŠ.

PRACOVNÍ LISTY JSOU URČENÉ PRO BUDOUCÍ PRVŇÁČKY 🙂

Buďte pilní, škola volá!   Vaše p.učitelka IVA a PETRA

Žádost o ošetřovné

Kdo bude potřebovat ještě „Žádost o ošetřovné“, napište mi na

E – mail: info@msverovany.cz

Přichystám a domluvíme se, kdy si vyzvednete.

Hlavně zdraví všem doma i okolo nás… Konečná I.