Blog Archives

CO NÁS ČEKÁ V PROSINCI 2017

 5.12. /úterý/ – 14.20 – 10. TANCOVÁNÍ S TANEČNÍ ŠKOLOU COUFALOVI

                            15.15 POUZE MEDVÍĎATA – VYSTOUPENÍ PRO KLIENTY CHARITY

 

 6.12. /středa / – 9.00 „ A K NÁM CHODÍ JEŽÍŠEK“ – POHÁDKA V MŠ – 40,- KČ

                              16.30 MIKULÁŠ NA ZAHRADĚ MŠ

 

12.12. /úterý / – 14.20 – 11. TANCOVÁNÍ S TANEČNÍ ŠKOLOU COUFALOVI

 

17.12. /neděle / – 15.00 ZPÍVÁNÍ U STROMEČKU V SOKOLSKÉ ZAHRADĚ

 

19.12. /úterý / – 14.20 – 12. TANCOVÁNÍ S TANEČNÍ ŠKOLOU COUFALOVI

 

22.12. 2017 – 2.1. 2018 MŠ UZAVŘENA

 

KLIDNÝ ADVENT, VESELÉ VÁNOCE A ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK PŘEJÍ ZAMĚSTNANCI MŠ VĚROVANY

 

CO NÁS ČEKÁ V LISTOPADU 2017

7.11. /úterý / –  14.20. – 7.TANCOVÁNÍ S TANEČNÍ ŠKOLOU COUFALOVI

———————————————————————————————————

9.11. /čtvrtek / – v 16.00 v MŠ „BRAMBORIÁDA“- podrobnosti na nástěnce

——————————————————————————————————–

14.11. /úterý / –  14.20. – 8.TANCOVÁNÍ S TANEČNÍ ŠKOLOU COUFALOVI

———————————————————————————————————

16.11. / čtvrtek / – v MŠ PAN FOTOGRAF – FOTÍME SE NA VÁNOCE

——————————————————————————————————–

21.11. /úterý / – v 8.30 v MŠ „Ježkova dobrodružství“

– agentura JANA, vybíráme 40,-Kč

 

Odpoledne  – 9. TANCOVÁNÍ S TANEČNÍ ŠKOLOU COUFALOVI

——————————————————————————————————–

28.11. /úterý / –  14.20. – 10.TANCOVÁNÍ S TANEČNÍ ŠKOLOU COUFALOVI

ŘÍJEN 2017

Omlouvám se, nedala jsem akce na říjen na web.

Nyní již bude jen 17.,24. a 31.10. od 14.20 tancování s Taneční školou Coufalovi.

Ostatní akce již proběhly.

Konečná Iveta

Evropské strukturální a investiční fondy

Personální podpora a profesní rozvoj pedagogů v MŠ Věrovany

 

Operační program

Výzkum, vývoj a vzdělávání

Prioritní osa

2.3 – Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání

Specifický cíl

02.3.68.1 – Zvýšení kvality předškolního vzdělávání včetně usnadnění přechodu dětí na ZŠ

Registrační číslo projektu

CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0001615

Výzva

02_16_022 – Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – šablony pro MŠ a ZŠ pro méně rozvinutý region v prioritní ose 3

Aktivity projektu

I/1.5 – Chůva – personální podpora MŠ

I/2.3b – Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ – DVPP v rozsahu 16 hodin (Matematická pregramotnost)

I/2.6 – Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv (pro MŠ)

Financování projektu

Zdroj financování projektu výše podílu v Kč
Celkové výdaje projektu 321 809,00
Dotace EU 273 537,65
Podíl poskytnuté dotace EU 85 %
Státní rozpočet 48 271,35
Podíl poskytnuté dotace SR 15 %

Doba realizace

09/2016 – 08/2018

POVINNÉ PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

 

Povinné předškolní vzdělávání pro děti od 5 let od 1.9.2017

1) Předškolní vzdělávání od školního roku 2017/2018

Od počátku  školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte, je předškolní vzdělávání povinné.

Ve školním roce 2017/2018 je toto vzdělávání povinné pro děti narozené od 1.9.2011 do 31.8.2012 a děti,  u kterých u zápisu do I. ročníků základní školy bylo rozhodnuto o odkladu školní docházky.

 

 

2) Povinnost předškolního vzdělávání 

Zákonný zástupce má povinnost přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání v místě trvalého bydliště pokud zákonný zástupce nezvolí pro své dítě jinou mateřskou školu nebo jiný způsob povinného předškolního vzdělávání. Spádové oblasti jsou vyvěšeny.

Nesplnění povinnosti je přestupkem podle §182a  školského zákona a zákonný zástupce se vystavuje postihu.

 

 

3) Forma povinného předškolního vzdělávání

 • Docházka dítěte bude povinná každý den, kromě školních prázdnin
 • Děti jsou povinny se vzdělávat minimálně 4 hodiny denně
 • Tyto 4 hodiny jsou stanoveny v naší MŠ od 7.30-11.30 hodin
 • Povinnost docházky se nevztahuje na období  školních prázdnin v základních a středních školách, na období jarních prázdnin a dalších prázdnin, vyhlášených MŠMT.
 • Ministerstvo školství vydává každý rok přehled prázdnin a všech termínů, které se týkají organizace školního roku. Tento materiál je dostupný na webových stránkách MŠMT- ČR a v šatnách tříd

 

 

4) Omlouvání neúčasti ze vzdělávání

 • Rodič je povinen písemně omlouvat nepřítomnost svého dítěte i pozdní příchody /pravidla nastavena od 1.9.2017 v aktualizovaném školním řádu MŠ/
 • Ředitelka mateřské školy je oprávněna požadovat doložení důvodů nepřítomnosti dítěte, které je zákonný zástupce povinen doložit nejpozději do 3 dnů ode dne výzvy.
 • V případě, že dítě nebude docházet do MŠ, bude kontaktováno pracoviště OSPOD /Orgán sociálně-právní ochrany dětí/ a s rodiči bude zahájeno správní řízení

 

 

 

5) Jiný způsob plnění předškolního vzdělávání

 1. A) Individuální vzdělávání

Rodič musí přihlásit své dítě v době zápisu do MŠ

Pokud má být dítě individuálně vzděláváno převážnou část školního roku, musí tuto skutečnost rodič oznámit nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku /květen/

Vzdělávání se uskutečňuje bez pravidelné  denní docházky do mateřské školy.

Rodiče s dítětem pracují doma dle doporučení MŠ. Současně písemně oznámí individuálním vzdělávání dítěte

 

Oznámení zákonného zástupce o individuálním vzdělávání dítěte musí obsahovat:

 1. jméno a příjmení,
 2. rodné číslo dítěte,
 3. místo trvalého pobytu,
 4. období, ve kterém má být dítě individuálně vzděláváno,
 5. důvody pro individuální vzdělávání

 

Ředitelka školy doporučí rodičům oblasti, ve kterých má být dítě vzděláváno, tyto oblasti vychází z Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání, jsou to osnovy, podle kterých se děti v mateřské škole vzdělávají.

Dle doporučení MŠ musí rodič své dítě vzdělávat v domácím prostředí a shromažďovat o vzdělávání podklady, které předloží při povinném přezkoušení.

Rodič je povinen se s dítětem zúčastnit přezkoušení v MŠ v daném termínu /listopad, prosinec/

Úkolem mateřské školy je pak sledovat a ověřovat  úroveň osvojování očekávaných výstupů v jednotlivých oblastech rozvoje dítěte, doporučovat rodičům postupy při vzdělávání a  zároveň určovat způsob a termín ověření a to ustanovením ve školním řádu.

 

Individuální vzdělávání může být zrušeno kdykoliv rodičem nebo MŠ /dle výsledku přezkoušení/

Rodič má povinnost zajistit účast dítěte u ověření. Pokud tak neučiní ani v náhradním termínu, ředitelka musí ukončit individuální vzdělávání. Dále už nelze dítě individuálně vzdělávat a je zařazeno k pravidelné docházce do mateřské školy.

V době individuálního vzdělávání je dítě zapsáno v MŠ, ale nemá nárok na účast při akcích či aktivitách školy, ani na stravné.

V průběhu školního roku může být individuální vzdělávání zahájeno nejdříve dnem, kdy je oznámení zákonného zástupce doručeno ředitelce školy.

 

 

B) Vzdělávání v přípravné třídě základní školy

Třída je určena pro děti, u kterých je předpoklad, že zařazení do přípravné třídy vyrovná jejich vývoj a kterým byl povolen odklad  povinné školní docházky.

O odkladu povinné školní docházky rozhoduje ve správním řízení ředitel příslušné základní školy a to na žádost rodičů a na základě doporučení školského poradenského zařízení a odborného lékaře.

C) VZDĚLÁVÁNÍ PODLE ZAHRANIČNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

Ve škole, kterou v ČR zřídil cizí stát, právnická osoba nebo cizí státní občan a ve které Ministerstvo školství ČR povolilo povinnou školní docházku.

 

 

Všechny povinnosti, které se týkají povinného předškolního vzdělávání vycházejí z platných právních předpisů, zejména ze zákona 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů.

 

 

 

 

Ředitelka školy

1.9.2017

 

 

DODATEK č.1 ke Směrnici ke stanovení úplaty za předškolní vzdělávání

Základní částka úplaty za předškolní vzdělávání dítěte v MŠ Věrovany se mění na 300,- Kč na příslušný kalendářní měsíc pro školní rok 2017/2018.

 

 • Úplata za předškolní vzdělávání se stanovuje na období školního roku.
 • V případě přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v průběhu školního roku oznámí ředitelka školy stanovenou výši úplaty zákonnému zástupci při přijetí dítěte do MŠ

 

 1. Splatnost úplaty za předškolní vzdělávání
 • Úplatu za předškolní vzdělávání je možné provádět pouze bezhotovostním převodem na účet MŠ za kalendářní měsíc vždy v tomto daném měsíci, splatnost nejpozději do 20.daného měsíce / platba bude předepsána společně se stravným/
 • Platby inkasem se budou provádět také společně se stravným
 • Číslo účtu: 181212087/0300. Variabilní symbol má každé dítě svůj.
 • Nebude-li částka v příslušném měsíci na účtě MŠ,dohodne ředitelka se zákonným zástupcem jinou možnost platby.
 • V měsících lednu a září budou případné přeplatky vráceny bezhotovostním převodem na účet poplatníka

 

 

 1. Snížení  úplaty

Pro kalendářní měsíc, v němž bude omezen nebo přerušen provoz mateřské školy podle § 3 po dobu delší než 5 vyučovací dnů, stanovuje ředitelka základní školy a mateřské školy  výši úplaty, která nepřesáhne poměrnou část stanovené výše úplaty  odpovídající rozsahu omezení nebo přerušení provozu mateřské školy. Takto stanovenou výši úplaty zveřejní ředitelka  na přístupném místě v mateřské  škole, a to nejpozději  2 měsíce před přerušením nebo omezením provozu mateřské školy, v ostatních případech neprodleně po rozhodnutí ředitelky o přerušení nebo omezení provozu.

 

 1. Osvobození od úplaty

Nárok na osvobození od úplaty prokáže zákonný zástupce dítěte ředitelce mateřské školy předložením originálu písemného oznámení nebo rozhodnutí příslušného úřadu státní podpory o přiznání sociálního příplatku nebo přiznání dávky pěstounské péče. Zároveň předloží i písemnou žádost.

Osvobozen od úplaty je

 1. a) zákonný zástupce dítěte, který pobírá opakující se dávku v hmotné nouzi
 2. b) zákonný zástupce nezaopatřeného dítěte, pokud tomuto dítěti náleží zvýšení příspěvku na péči
 3. c) rodič, kterému náleží zvýšení příspěvku na péči z důvodu péče o nezaopatřené dítě
 4. d) fyzická osoba, která o dítě osobně pečuje a z důvodu péče o toto dítě pobírá dávky pěstounské péče – pokud tuto skutečnost prokáže ředitelce.

 

Vzdělávání v posledním ročníku mateřské školy se poskytuje dětem se zdravotním postižením vždy bezúplatně a to bez časového omezení § 16 odst. 2 školského zákona.

 

V novele ŠZ č.178/2016 Sb je bod 59, který mění zcela § 123 odst. 2 ŠZ a stanovuje bezúplatnost vzdělávání v MŠ vždy v posledním ročníku MŠ bez ohledu, zda dítě má OŠD,  účinnost této změny je od 1.září 2017.

 

Ředitelka rozhoduje také o snížení nebo o osvobození od úplaty za předškolní vzdělávání na základě předložené písemné žádosti zákonných zástupců dítěte. Osvobození  nebo snížení úplaty je platné od 1. dne kalendářního měsíce, ve kterém zákonný zástupce prokáže nárok na osvobození nebo snížení úplaty a zároveň podá písemnou žádost. ) Snížení nebo prominutí úplaty vydává ředitelka mateřské školy rozhodnutím mimo správní řízení. Údaj o osvobození nebo snížení úplaty je veden v dokumentaci dítěte v mateřské škole.

 

Změní-li se během doby, pro kterou bylo rozhodnutí vydáno, skutečnosti rozhodné pro jeho vydání, je plátce povinen tyto změny nejdéle od 8 dnů od jejich vzniku oznámit vedoucí učitelce mateřské školy.

 

 

 1. Přehled výše úplaty a příklady stanovení výše úplaty

Od 1.9.2015 stanovuji úplatu

                                  300,- Kč

 • úplata při omezení, přerušení provozu (měsíce červenec a srpen) delším než 5 vyučovacích dní v měsíci bude stanovena k 1. 5. daného roku, v ostatních případech ihned
 • vzdělávání v posledním ročníku se poskytuje bezúplatně
 •   Nezúčastní-li se dítě předškolního vzdělávání (např. z důvodu dlouhodobé nemoci ap. a je omluveno) ani jeden den v měsíci                                                                                                                                                                                 150,-Kč

 

 1. Závěrečná ustanovení
 • Za kontrolu provádění ustanovení této směrnice odpovídá ředitelka školy.
 • O kontrolách provádí písemné záznamy
 • Směrnice nabývá účinnosti dnem 1.9.2017

Úhrada školného za červen 2017, vratky za stravné

Prosím rodiče o úhradu školného za červen 2017, splatné v červenci 2017.

Předpis úhrady školného inkasem bude proveden k 17. červenci.

Další školné bude předepsáno v září za srpen. Dětem končícím v MŠ v srpnu.

Vratky stravného odcházejícím dětem budou vyrovnány v srpnu.

 

Přeji pěkné prázdniny.

Popelková, ved. školní jídelny

Co nás čeká v červnu 2017 v naší MŠ

6.června /úterý/ – POSLEDNÍ PLAVÁNÍ!!!

– můžete dát dětem do peněženky do batůžků

20Kč na nějakou drobnou sladkost, nanuk za odměnu

——————————————————————————————–

8.června /čtvrtek/-OLYMPIÁDA 3 MŠ V NAŠÍ MŠ NA ŠKOLNÍ ZAHRADĚ

Medvíďata musí mít sportovní oblečení a obuv!

– akce proběhne dopoledne, přijedou děti

z MŠ Tovačov a Troubky

 

ODPOLEDNE v 15:45 hodin Poslední tancování a vystoupení dětí s taneční školou Coufalovi.

Všichni jste srdečně zváni, přiveďte děti v 15.30.

—————————————————————————————–

22.června /čtvrtek / – jedeme na kulturně-vzdělávací akci

“Myslivost, kulturní dědictví ČR“

– v 7.30 pojedou Mědvíďata Avií do Tovačova,

v 8.00 pojedou Koťátka.

– vstupné je 50Kč za dítě + doprava dle fa

– odjezd z Tovačova v 11.30, přijďte pro děti o1/4hod. později

——————————————————————————-

 

23.června / pátek / – v 16.00 na zahradě MŠ

„ROZLOUČENÍ S PŘEDŠKOLÁKY“

– proběhne krátké vystoupení dětí, pasování na školáka a pak bude zábava s PEPÍNEM PRCKEM a bude možnost si koupit cukrovou vatu

– prosíme o přípravu malého občerstvení pro děti

– před večerem uděláme táborák

 

 

Oznámení o přijetí dětí do MŠ Věrovany

 

                    Oznámení o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání

                                 pro školní rok 2017/2018

 

 

 

 

 

Ředitelka Mateřské  školy Věrovany,  okres Olomouc, příspěvkové organizace, rozhodla podle zákona č. 561/2004  Sb, o  předškolním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění,   v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, takto:

                                

Pro školní rok 2017/2018 bylo přijato 9 dětí s těmito registračními čísly:

 

 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

 

 

Ve Věrovanech 18.5. 2017                                       Iveta Konečná, ředitelka MŠ

 

 

CO NÁS ČEKÁ V KVĚTNU 2017

 

2.května/úterý/ – 5.PLAVÁNÍ

——————————————————————————————————–

4.května / čtvrtek / –  9.TANCOVÁNÍ

——————————————————————————————————–

 1. května/úterý/ – 6.PLAVÁNÍ

——————————————————————————————————–

10.května / středa/ – DOPOLEDNE FOTOGRAFOVÁNÍ TŘÍD!!!

10.května /středa/ – BESÍDKA PRO MAMINKY U MEDVÍĎAT od 16.00 hod.

———————————————————————————————————

 1. května / čtvrtek/ – BESÍDKA PRO MAMINKY U MOTÝLKŮ

– pro Motýlky a Koťátka od 16.00 hodin

Odpoledne  10.TANCOVÁNÍ!

—————————————————————————————————————————————————————

V pondělí 15.5. jedeme celá školka v 7.45 hodin  na výlet do Pradědova dětského muzea v Bludově.

Cena pro dítě je 150,-kč. + doprava dle fa. V ceně je zahrnuto dopolední ovocná svačinka, pitný režim a oběd + vstup s programem.  Děti se rozdělí do 2, popř. 3 skupinek a absolvují 3 zastavení,
kde se dozví něco o Muzeu, něco o Jeseníkách a budou plnit úkoly zábavnou formou. Potom budou mít  děti volnou zábavu, aby si muzeum užlily dle své fantazie jak uvnitř, tak venku na zahradě.

Návrat ve 14.00 hodin.

———————————————————————————————————————————————–

 1. května/úterý/ – 7.PLAVÁNÍ

———————————————————————————————————

 1. května / čtvrtek / – 11.TANCOVÁNÍ

———————————————————————————————————

22.května / pondělí / – DOPRAVNÍ SOUTĚŽ V DUBĚ nad Moravou

– pojedou vybrané děti, podrobnosti včas na nástěnce v šatně Medvíďat

 

Odpoledne 14.20 –  12.TANCOVÁNÍ!

———————————————————————————————————

 1. května/úterý/ – 8.PLAVÁNÍ

———————————————————————————————————

25.května / čtvrtek / – oslavujeme DEN DĚTÍ

– SKÁKACÍ HRAD NA ZAHRADĚ MŠ

 

Odpoledne  –  13.TANCOVÁNÍ

——————————————————————————————————–

 1. května/úterý/ – 9.PLAVÁNÍ

 

Odpoledne 14.20 –  14.TANCOVÁNÍ!

———————————————————————————————————

ČERVEN

1.6. 15.TANCOVÁNÍ v 14.20

 

Poslední TANCOVÁNÍ S BESÍDKOU  je 8.6. v 15.45 u Motýlků